תואר שני במשפטים

תואר שני עם התמחות בתורת השפיטה וההליך הפלילי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

סמסטר קיץ תשפ”ג

דרכים לזיהוי מבצעי עבירות

הקורס יעסוק בזיהוי של אדם כמבצע עבירה. סוגיה זו הינה משמעותית מאוד, שכן בחלק גדול מן המקרים עצם ביצוע העבירה שנוי פחות במחלוקת, והשאלה המרכזית שבית-המשפט נדרש אליה הינה האם הנאשם הספציפי העומד בפניו הוא אכן מבצע העבירה.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5538

מבוא לתיאוריה של ההליך השיפוטי ודיני הראיות

מטרת הקורס הוא להציג גישות מרכזיות בתחומי הראיות ותורת השפיטה .בכלל זה נעסוק בסוגיות הבאות: אסטרטגיות הכרעה והשפעתן על דיני הפרוצדורה האזרחית והפלילית ודיני הראיות , ניתוח כלכלי של פרוצדורה וראיות ומגבלותיו הנורמטיביות, הוכחת עובדות במשפט בדגם האנגלו-אמריקאי והשוואתה לדגם הקונטיננטאלי-אינקויזטורי, שיקול דעת שיפוטי בקביעת עובדות, תמריצים ראייתיים, תיאוריות של רלוונטיות, משקל והשפעות הדדיות של ראיות , החובה לנמק ממצאי עובדה, היחס בין אידיאל חשיפת האמת לעיקרון ההגנה על חפים במשפט הפלילי, מושג האמת המשפטית, זכויות פרוססואליות לא אינסטרומנטאליות ובכללם הזכות למיצוי יום ועוד.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5031

סמסטר א’ תשפ”ד

גישות קרימינולוגיות למשפט הפלילי ולאכיפה פלילית

הקורס יעסוק במשפט הפלילי ובאכיפה פלילית מנקודת מבט אמפירית תוך שילוב של מחקר ותיאוריה מתחומי הקרימינולוגיה הסוציולוגיה והפסיכולוגיה. בקורס נבחן שאלות יסודיות כגון הקשר בין המשפט הפלילי למוסר; התפקיד של גישת ההרתעה וגישת ההוגנות (והמתח ביניהם) באכיפת החוק הפלילי; כיצד בונים ומשמרים את אמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק, והטיות על רקע השתייכות קבוצתית באכיפה ובשפיטה.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5487

הליך השפיטה והמשפט הפלילי

בשיעור זה נתבונן בהליך השפיטה בבית המשפט העליון של מדינת ישראל ונתמקד בהיבטיו המיוחדים הנוגעים למשפט הפלילי הישראלי. הליך השפיטה בבית המשפט העליון יתואר ברצף היסטורי, הן באפיונים כמותיים-אמפיריים (כגון הרכבים, סיכויי הצלחה, הסכמה ומחלוקת) והן באפיונים מהותניים (כגון תקדימיות, לכידות). יישומו של המשפט הפלילי בשפיטת בית המשפט העליון יתואר גם הוא ברצף היסטורי, תוך דגש על היבטים פוליטיים, לאומיים ואתניים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5529

דיני עונשין אנליטיים

מטרת הקורס הוא להציג גישות מרכזיות בתחומי הראיות ותורת השפיטה .בכלל זה נעסוק בסוגיות הבאות: אסטרטגיות הכרעה והשפעתן על דיני הפרוצדורה האזרחית והפלילית ודיני הראיות , ניתוח כלכלי של פרוצדורה וראיות ומגבלותיו הנורמטיביות, הוכחת עובדות במשפט בדגם האנגלו-אמריקאי והשוואתה לדגם הקונטיננטאלי-אינקויזטורי, שיקול דעת שיפוטי בקביעת עובדות, תמריצים ראייתיים, תיאוריות של רלוונטיות, משקל והשפעות הדדיות של ראיות , החובה לנמק ממצאי עובדה, היחס בין אידיאל חשיפת האמת לעיקרון ההגנה על חפים במשפט הפלילי, מושג האמת המשפטית, זכויות פרוססואליות לא אינסטרומנטאליות ובכללם הזכות למיצוי יום ועוד.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5479

סמסטר ב’ תשפ”ד

הזכות להליך הוגן: סוגיות נבחרות

הקורס עוסק במרכיבי ההליך ההוגן, ותפיסות של צדק דיוני. בפרט, יתמקד הקורס שני הקשרים מרכזיים. ההקשר הראשון קשור להתנהלות בלתי חוקית או חסרת תום לב באופן משמעותי על ידי בעל דין, ומשמעות הגינות ההליך בקשר לכך. ההקשר השני קשור למשמעות ההליך הוגן בהליכים מסוימים של קביעת מסוכנות. בעוד שההקשר הקלאסי הוא הליכי מעצר, סוגיה זו מתעוררת בהליכים אחרים, ואף בצורה עוצמתית יותר, כמו בהליכי וועדות השחרורים המתבססות על הערכות מסוכנות מקצועיות של אסירים קודם להכרעה בעניין שחרורם המוקדם. האופן שבו גופים אלה מפעילים את שיקול דעתם, והאימון הבלתי מסויג אשר ניתן להם על ידי בתי המשפט, יעמוד בלב הדיון. הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות משני תחומים אלה, המצויות באזור הדמדומים שבין האזרחי לפלילי, כאמור עם דגש על היבטים פרוצדורליים. בכך הוא שם דגש על ניתוח השוואתי של ענפי המשפט (פלילי לעומת אזרחי), ושל המשפט עצמו (ישראל לעומת העולם). תחילה, יניח הקורס בסיס תיאורטי ומושגי של מהי פרוצדורה, מטרותיה, ומרכיבי ההליך ההוגן. לאחר מכן, יפנה הקורס לעסוק באופן שבו ההליך המשפט מתמודד עם מרמה ומסוכנות בהקשרים שונים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5534

סמינר: עבירות המתה

לקורס זה שני אבות-נושאים עיקריים: מרמה, ומסוכנות. סוגית המרמה – במובן הרחב של אי חוקיות, חוסר ניקיון כפיים או חוסר תום לב – מתעוררת עתים רבות, ובהקשרים רבים. הדגש של הקורס יהיה על ההיבטים הדיוניים, לאמור על מרמה בהליך המשפטי: למשל, בבוא בית המשפט לקבוע מהימנות של עד או בעל דין, בבואו להעריך קבילות של ראיות שהושגו שלא כדין, בהכרעה בטענת הגנה מן הצדק, בנסיבות של אי גילוי עובדות מהותיות בעתירה לסעד מן היושר, בנסיבות של חוסר ניקיון כפיים בעתירה מנהלית, בתביעות ביטוח או נזיקין המתבססות על טענות כוזבות, ועוד. באשר למסוכנות, אף זו סוגיה המתעוררת עתים רבות ובהקשרים דיוניים שונים. בעוד שההקשר הקלאסי הוא הליכי מעצר, סוגיה זו מתעוררת בהליכים אחרים, ואף בצורה עוצמתית יותר, כמו בהליכי וועדות השחרורים המתבססות על הערכות מסוכנות מקצועיות של אסירים קודם להכרעה בעניין שחרורם המוקדם. האופן שבו גופים אלה מפעילים את שיקול דעתם, והאימון הבלתי מסויג אשר ניתן להם על ידי בתי המשפט, יעמוד בלב הדיון.הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות משני תחומים אלה, המצויות באזור הדמדומים שבין האזרחי לפלילי, כאמור עם דגש על היבטים פרוצדורליים. בכך הוא שם דגש על ניתוח השוואתי של ענפי המשפט (פלילי לעומת אזרחי), ושל המשפט עצמו (ישראל לעומת העולם). תחילה, יניח הקורס בסיס תיאורטי ומושגי של מהי פרוצדורה, מטרותיה, ומרכיבי ההליך ההוגן. לאחר מכן, יפנה הקורס לעסוק באופן שבו ההליך המשפט מתמודד עם מרמה ומסוכנות בהקשרים שונים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5495

דיני ראיות במשפט העברי ובבתי הדין הרבניים

בקורס ידונו דיני הראיות במשפט העברי ובבתי הדין הרבניים בישראל. ידונו, בין היתר, המעמד המיוחד של עדות תקפה, הזמה והכחשה, מעמד השערות משפטיות, שיפוט לאור אומד הדעת, המעמד המיוחד של הודאה במישור האזרחי, המעמד של הודאה והבעייתיות שלה בתחום הפלילי. לאור דיני הראיות במשפט העברי נעמוד בקורס על הפילוסופיה של השפיטה ומדיניות הענישה במשפט העברי, בעיקר בהתדיינויות בתחום הפלילי.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5045

סמינר חופש הוכחה או כללי ראיות

הסמינר יעסוק ברציפותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות מ”קבילות” ל-“משקל” או מ-“כללי הוכחה” ל-“חופש הוכחה” נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגנטיבית האוניברסאלית, האבחנה בין אטומיזם ראייתי להוליזם ראייתי והשפעתה על שאלת חופש הוכחה.נעסוק בין היתר בעיקרון הרלוונטיות הראייתי, ובכללי הפסילה הבאים: פסלות ראיות עקב אי חוקיות בדרך השגתן עדות שמיעה, עדות סברה, מעשים קודמים, כלל הראיה הטובה ביותר.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5050

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות

קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על מקס ובר, קרל מרקס, חנה ארנדט, ג’ודית שקלאר, מישל פוקו, ברונו לאטור, ומחמוד ממדאני. כל יחידת הוראה תחולק לשניים, חלק ראשון שבו ידונו הרעיונות המרכזיים של הוגה רלבנטי/ת, וחלק שני שיישאף ליישם את הרעיונות על המציאות המשפטית והפוליטית של ימינו. הקורס יעודד חשיבה ביקורתית באמצעות ניירות תגובה בהם יתבקשו סטודנטיות וסטודנטים לגבש עמדות עצמאיות הן על מקורות משפטיים והן על מקורות פילוסופיים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.4010

סמסטר קיץ תשפ”ד

אכיפה כלכלית

הקורס נועד לשים דגש על היבטים שונים של האכיפה הכלכלית תוך מתן דגש על הפן הפלילי, זאת מתוך הבנה כי לפשיעה הכלכלית עשויים להיות מאפיינים ייחודיים.הקורס יעסוק במבט רחב בהיבטים עיוניים, דיוניים ופרקטיים של הנושא וכן ביקורת על המצב בישראל. בין יתר הנושאים שיידונו: רקע תיאורטי של מאפייני הפשיעה הכלכלית; אכיפה פלילית ואכיפה מנהלית של עבירות כלכליות; הפעילות הבינלאומית במלחמה באיסור הלבנת הון ומימון טרור; השתלבותה ופעילותה של מדינת ישראל בנושאים אלה; המצב הנורמטיבי בישראל תוך מתן דגש על חוק איסור הלבנת הון, חוק המאבק בטרור, חוקי המיסוי וחוק ניירות ערך; תפיסת רכוש וחילוט רכוש; ענישה בעבירות כלכליות. בקורס ישולבו היבטים דיוניים וראייתיים ייחודיים הנוגעים לתחום האכיפה הכלכלית.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5530

סמינר: עבירות המתה

לקורס זה שני אבות-נושאים עיקריים: מרמה, ומסוכנות. סוגית המרמה – במובן הרחב של אי חוקיות, חוסר ניקיון כפיים או חוסר תום לב – מתעוררת עתים רבות, ובהקשרים רבים. הדגש של הקורס יהיה על ההיבטים הדיוניים, לאמור על מרמה בהליך המשפטי: למשל, בבוא בית המשפט לקבוע מהימנות של עד או בעל דין, בבואו להעריך קבילות של ראיות שהושגו שלא כדין, בהכרעה בטענת הגנה מן הצדק, בנסיבות של אי גילוי עובדות מהותיות בעתירה לסעד מן היושר, בנסיבות של חוסר ניקיון כפיים בעתירה מנהלית, בתביעות ביטוח או נזיקין המתבססות על טענות כוזבות, ועוד. באשר למסוכנות, אף זו סוגיה המתעוררת עתים רבות ובהקשרים דיוניים שונים. בעוד שההקשר הקלאסי הוא הליכי מעצר, סוגיה זו מתעוררת בהליכים אחרים, ואף בצורה עוצמתית יותר, כמו בהליכי וועדות השחרורים המתבססות על הערכות מסוכנות מקצועיות של אסירים קודם להכרעה בעניין שחרורם המוקדם. האופן שבו גופים אלה מפעילים את שיקול דעתם, והאימון הבלתי מסויג אשר ניתן להם על ידי בתי המשפט, יעמוד בלב הדיון.הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות משני תחומים אלה, המצויות באזור הדמדומים שבין האזרחי לפלילי, כאמור עם דגש על היבטים פרוצדורליים. בכך הוא שם דגש על ניתוח השוואתי של ענפי המשפט (פלילי לעומת אזרחי), ושל המשפט עצמו (ישראל לעומת העולם). תחילה, יניח הקורס בסיס תיאורטי ומושגי של מהי פרוצדורה, מטרותיה, ומרכיבי ההליך ההוגן. לאחר מכן, יפנה הקורס לעסוק באופן שבו ההליך המשפט מתמודד עם מרמה ומסוכנות בהקשרים שונים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5495

סמינר חופש הוכחה או כללי ראיות

הסמינר יעסוק ברציפותה של התנועה ההיסטורית של דיני הראיות מ”קבילות” ל-“משקל” או מ-“כללי הוכחה” ל-“חופש הוכחה” נעסוק בשאלות של מומחיות שיפוטית, שאלת הכשרות הקוגנטיבית האוניברסאלית, האבחנה בין אטומיזם ראייתי להוליזם ראייתי והשפעתה על שאלת חופש הוכחה.נעסוק בין היתר בעיקרון הרלוונטיות הראייתי, ובכללי הפסילה הבאים: פסלות ראיות עקב אי חוקיות בדרך השגתן עדות שמיעה, עדות סברה, מעשים קודמים, כלל הראיה הטובה ביותר.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5050

הסגל האקדמי

יו"ר ועדת תארים מתקדמים

ראשת התכנית

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם