מידע למועמדים

לתואר שלישי במשפטים

לימודים מתקדמים הם חלק מהותי בפעילות ההוראה והמחקר של הפקולטה למשפטים, המייחסת להם חשיבות מרכזית.

לשם קבלת התואר “דוקטור לפילוסופיה” על תלמיד/ת המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי, שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית לקידום הידע בתחום המשפט. המחקר צריך להיכתב לפי נוהגי המבנה והמינוח המקובלים בתחום המשפטים. מחקר זה ייקרא להלן – עבודת דוקטור. כמו כן, על תלמיד/ת המחקר להוכיח שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית הרלוונטית ולעמוד בהצלחה בלימודי השלמה ככל שאלה יוטלו, ובכל יתר החובות. “דוקטור לפילוסופיה” הוא תואר המוענק מטעם אוניברסיטת חיפה.

לימודי התואר השלישי באוניברסיטת חיפה מופקדים בידי הרשות ללימודים מתקדמים, הפועלת בהתאם להחלטות הסנאט והמועצה ללימודים מתקדמים, ובכפוף לתקנון שאושר על ידי הגופים המוסמכים באוניברסיטת חיפה. הרשות ללימודים מתקדמים אחראית לרמה האקדמית ולניהול התקין של כל העניינים הנוגעים ללימודי תואר שלישי, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים.

פרסומים של תלמידי מחקר 2017

מסלול לימודי מחקר מקדים
(השלמות לדוקטורט)

תנאי קבלה
התכנית מיועדת לבוגרי/ות תואר שני במשפטים (LLM) שלא כתבו עבודת גמר מחקרית (תזה).
ציון ממוצע נדרש לקבלה הוא לפחות 90 בלימודי התואר השני.

תכנית הלימודים
לתלמיד/ה ניתנת שנה אקדמית להגשת עבודת הגמר. חובת התלמיד/ה בשנה זו היא: כתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר והשתתפות בקורס “סדנת הכנה לכתיבת תיזה”.
בוגרי/ות תואר שני שלא במשפטים, בין אם כתבו עבודה מחקרית(תיזה) ובין אם לאו, יידרשו לעמוד בתכנית השלמות בהיקף של 10 שש”ס כתנאי לתחילת כתיבת התזה כמפורט להלן:

1. קורס “תורת המשפט – סוגיות מתקדמות” וסיומו בציון של 86 לפחות.
2. סמינריון בהיקף 4 שש”ס וקורס בהיקף 2 שש”ס אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעת המנחה. ממוצע ציוני הסמינריון והקורס, חייב להיות 90 לפחות.

הגשת תיק מועמדות
על המועמד/ת למסלול מחקר מקדים לפנות לאיש סגל מהפקולטה מדרגת מרצה ומעלה ע”מ שישמש מנחה לעבודה, ולהכין תיק מועמדות שיכלול את המסמכים הבאים:

1. אישור כתוב של המנחה (או המנחים) להנחיה וציון נושא העבודה.
2. גיליונות ציונים ואישור זכאות לתואר ראשון ושני.
3. קורות חיים.
4. הצהרת כוונות מודפסת, בהיקף של 5 עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה) שתכלול: 1) תיאור הנושא 2) פירוט מטרות המחקר 3) שיטת המחקר (מתודולוגיה) 4) רשימה ביבליוגרפית ראשונית.
לאחר שהתיק המועמדות מוכן להגשה, יש לבצע רישום לתוכנית באתר האוניברסיטה תחת מסלול השלמות, ולהעביר את תיק המועמדות למרכזת תוכנית הדוקטורט בפקולטה.
תיק המועמדות ייבחן ע”י ועדת הדוקטורט וע”י הרשות ללימודים מתקדמים. סיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישי.

הגשת תיק מועמדות
לצורך קבלת מסמכים להגשת תיק מועמדות יש לפנות להודיה זייטלבך, אחראית דוקטורנטים בפקולטה למשפטים, בטלפון: 04-8288259 או בדוא”ל: hzaitelba@univ.haifa.ac.il.

לימודי דוקטורט – מסלול רגיל

תנאי קבלה
בקשות להתקבל ללימודים לקראת התואר “דוקטור לפילוסופיה” (Ph.D) בפקולטה למשפטים תתקבלנה מתלמידים שסיימו את תואר המוסמך במשפטים (או בכל תחום אחר, ובלבד שהוא בעל תואר בוגר במשפטים*) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו”ל בציון משוקלל של 90 לפחות וציון של 90 לפחות בעבודת הגמר לתואר שני (תיזה).
לא ניתן להתקבל ללימודי דוקטורט ללא עבודת גמר מחקרית (תיזה) במסגרת לימודי תואר שני.
תלמידים שסיימו לימודי תואר שני באוניברסיטאות בחו”ל או בשלוחות ישראליות של אוניברסיטאות זרות, נדרשים לעמוד בבחינת GRE כחלק מתנאי הקבלה.
*במקרה כזה יידרשו המועמדים לשנת השלמות לקראת לימודי תואר שלישי (ראו לעיל – “מסלול לימודי מחקר מקדים”).

תכנית הלימודים
1. משך הלימודים לדוקטורט לא יעלה על ארבע שנים, ויחולק לשני שלבים כמפורט להלן:
א. שלב מחקר א׳: במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר א׳ יידרש התלמיד לכתוב את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, ואת אישור וועדת הדוקטורט. עם אישור הצעת המחקר ע״י הגורמים המוסמכים, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב׳.
ב. שלב מחקר ב׳: משך הלימודים בשלב מחקר ב׳ לא יעלה על שלוש שנים, אשר במהלכן יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטורט.

2. תהליך אישור הצעת המחקר ואישור הדוקטורט ינוהלו בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים באוניברסיטת חיפה.
3. תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בסמינר דוקטורט אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום בהנחיית חבר/ת סגל בכיר בפקולטה למשפטים. מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר וליצור מסגרת תמיכה וקשרים הדדיים.
הסמינר יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך שלב א’ ללימודיו/ה.

4. תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בקורס מתודולוגי פקולטטי שמטרתו למפות מתודולוגיות מחקריות עכשוויות, ולהקנות אוריינות בסיסית במחקר כמותני, איכותני ופרשני ביקורתי.
הקורס יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך שלב א’ ללימודיו/ה.

הגשת תיק מועמדות
לצורך קבלת מסמכים להגשת תיק מועמדות יש לפנות להודיה זייטלבך, אחראית דוקטורנטים בפקולטה למשפטים, בטלפון: 04-8288259 או בדוא”ל: hzaitelba@univ.haifa.ac.il.

מסלול ישיר לדוקטורט

תנאי קבלה
קבלה לאחר סיום תואר ראשון – בוגר/ת במשפטים (LL.B) ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון משוקלל של 95 לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה המיועד/ת להנחיה בנושא המחקר המוצע. מועמד/ת שלמד/ה בתכנית משותפת ת/יידרש לעמוד בממוצע ציונים של 95 בכל אחד ממסלולי הלימוד.
קבלה בתום שנה א’ של לימודי התואר השני – סיום לימודי השנה הראשונה ללימודי תוכנית המוסמך (LL.M) בציון משוקלל של 95 לפחות בקורסים בהיקף של 16 שש”ס לפחות וקבלת הסכמה בכתב של המנחה. בנוסף, הגשת שתי עבודות סמינריוניות. יש להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.

תכנית הלימודים
השתתפות בקורסים בהיקף של 28 שש”ס לפחות ברמת מ”א (השלמת 26 שש”ס בציון מספרי), וסיומם בציון משוקלל של 95 לפחות.
הגשת שתי עבודות סמינריוניות- על התלמיד/ה להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
תנאי מעבר משנה א’ לשנה ב’ הם השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 16 שש”ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 95 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים. משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור/תועבר התלמיד/ה למעמד של תלמיד/ת דוקטורט שלב ב’, במסגרתו ת/יבצע את המחקר ות/יכתוב את עבודת הדוקטורט. משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.
תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בסמינר דוקטורט אשר יתנהל במתכונת של קולוקוויום בהנחיית חבר/ת סגל בכיר בפקולטה למשפטים. מטרת הסמינר להעמיק את יכולת המחקר וליצור מסגרת תמיכה וקשרים הדדיים.
הסמינר יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך שלב א’ ללימודיו/ה.
תלמידי המחקר ידרשו להשתתף בקורס מתודולוגי פקולטטי שמטרתו למפות מתודולוגיות מחקריות עכשוויות, ולהקנות אוריינות בסיסית במחקר כמותני, איכותני ופרשני ביקורתי.
הקורס יתקיים במתכונת שנתית ועל כל תלמיד/ת מחקר להשתתף במפגשי הסמינר במהלך שלב א’ ללימודיו/ה.

הגשת תיק מועמדות
לצורך קבלת מסמכים להגשת תיק מועמדות יש לפנות להודיה זייטלבך, אחראית דוקטורנטים בפקולטה למשפטים, בטלפון: 04-8288259 או בדוא”ל: hzaitelba@univ.haifa.ac.il.

מחכות לכם.ן