ועדת האתיקה

בהתאם להחלטות סנאט אוניברסיטת חיפה מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בבני-אנוש, הנערך על ידי חוקר מאוניברסיטת חיפה, בהשתתפותו או בחסותו, חייב לעבור בקרה אתית מקדימה. לשם כך, טרם ביצועו על המחקר להיות מוגש לבדיקתה ולאישורה של ועדת אתיקה פנים מוסדית.

חוקרים שמחקרם מתבצע ברחבי האיחוד האירופי מחויבים גם בכללי שמירת המידע של האיחוד האירופי, המפורטים בנוהל שאומץ על ידי אוניברסיטת חיפה בחודש ינואר 2022.

על פי אותן החלטות, בצד ועדת האתיקה הכלל-אוניברסיטאית, הוקמו בכל פקולטה שבה מתקיים מחקר בבני אדם ועדות פקולטתיות וחוגיות. במסגרת זאת, מזה כמה שנים פועלת בפקולטה למשפטים ועדת אתיקה (להלן: הוועדה), אשר תפקידה לבחון ולאשר בקשות למחקרים הנערכים על ידי נשות ואנשי סגל הפקולטה או בחסותם האקדמית (לדוגמה: על ידי תלמידים או תלמידי מחקר הכפופים אקדמית לאיש/אשת סגל).

עבודתה של הוועדה מונחית על ידי החלטות הסנאט דלעיל ועל ידי השאיפה להבטיח את קיומה של הסכמה מודעת של המשתתפים במחקר לעצם קיומו, להגן על שלומם ורווחתם של המשתתפים במחקר ולמזער את הפגיעה בכוח בהם אגב המחקר. כל זאת, בצד קידום צרכי המחקר של החוקרים והחוקרות, ותוך מציאת איזון ראוי בין התכליות והערכים האמורים.

בצד תפקידה העיקרי כגורם המוסמך לאשר מחקרים (או להציע בהם תיקונים ושיפורים), מיועדת הוועדה גם לעורר ולקדם מודעות בקרב חוקרות וחוקרים לסוגיות אתיות ולחשיבות ההקפדה על מכלול ההיבטים האתיים העשויים להתעורר אגב תכנון וביצוע של מחקר אקדמי.

הערה: מקום שהנוסח שלהלן כולל לשון זכר/נקבה, הכוונה לפנייה לשני המינים גם יחד.

1.    לוחות זמנים

פנייה לאישור הוועדה תוגש למזכירת הוועדה, הגב’ יוליה לישצ’ינסקי, בכתובת: ethicslaw@univ.haifa.ac.il

הוועדה עושה מאמצים לזרז ולייעל את הטיפול בבקשות, ולספק לחוקרים מענה בתוך כחודש ימים. עם זאת, אישור אתי למחקר בוועדה אינו עניין טכני, והוא דורש זמן, לעתים זמן רב ממה שניתן להעריך מראש. לכן, מומלץ לפנות לוועדה מוקדם ככל שניתן, וזאת כדי שלא לגרום לעיכוב מיותר במועד תחילת הביצוע של המחקר בפועל. כדי לזרז ולייעל את הטיפול בבקשות, הנכם מתבקשים להקפיד על הדגשים המפורטים להלן. במקרה של ספק, הנכם מוזמנים לפנות למזכירת הוועדה או ליו”ר הוועדה בשאלות גם בטרם ההגשה הפורמלית.

2.    מה כוללת פנייה לוועדה?

פנייה לוועדה תכלול קובץ PDF יחיד הכולל (לפי הרצף שלהלן):

א) מכתב לוואי (עד עמוד 1 ).

מכתב הלוואי יפתח את הקובץ המוגש. המכתב ימוען ליו”ר וועדת האתיקה הפקולטתית ויכלול הסבר תמציתי במלל חופשי על אופי המחקר (ראיון, שאלון, תצפית, התערבות או אינטראקציה מסוג אחר, וכיו”ב), תחום המחקר ומטרתו האקדמית, זהות החוקרים והמוסד/ות האקדמי/יים המעורבים, זהות המשתתפים (ה”נחקרים”), הזמן (ומשך הזמן) המיועד לביצוע המחקר וזהות הגורם המממן ככל שישנו גוף כזה (פרטי/ציבורי). כמו כן, יכלול המכתב התייחסות תמציתית לסוגי הסיכונים ולגודל הסיכון (מזערי/ממשי/לא קיים) למשתתפים במחקר ולדרכים שננקטו למזעורו, תוך הפניה לסעיף המתאים ב”טופס הבקשה”.

שימו לב: התיאור החופשי במכתב הלוואי אינו תחליף לתיאור המפורט של תכנית המחקר ולהצהרת הסיכון המפורטת במסגרת הבקשה עצמה (ר’ סעיף ג’ להלן).

ב) אישור פורמלי על הכשרת בסיס שעברו כל החוקרים המשתתפים במחקר בתחום האתיקה המחקרית (קורס CITIprogram).

ג) בקשה לאישור המחקר –  זהו קובץ הבקשה העיקרי. הקובץ יתבסס על “טופס בקשה לוועדת אתיקה” (להלן: הטופס). הטופס נגיש בקישור הבא: טופס פניית חוקר לוועדת אתיקה

הבקשה תכלול התייחסות לכל הדרישות והפרמטרים הרלבנטיים המופיעים בטופס, ובכלל זה: תיאור תכנית המחקר (שיטות, שלבים, אמצעים, וכיו”ב); הצהרה בדבר הסיכון לנבדקים; הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ועמידה בכללי התנהגות ראויה במחקר; נוסח של הפנייה למשתתפים במחקר, טופס הסכמה מודעת של המשתתפים (ובמקרה של קטינים – גם של הורי הקטין); דוגמת ראיון/שאלון שיש כוונה להעביר; וכיו”ב) – והכל כמפורט בטופס הבקשה.

הבקשה תהיה חתומה בידי החוקר/ת מבקש האישור וכן בידי החוקרת הראשית האמונה על המחקר (ככל שישנה).

ד)    במידת הצורך ניתן להוסיף בסוף הבקשה נספחים רלבנטיים תחת הכותרת הראשית “נספחים נוספים”. כל נספח יישא כותרת משנה נפרדת, ויתחיל בעמוד נפרד.

ה) הנחיית אחראי אבטחת המידע של האוניברסיטה לשימוש בגוגל פורמז למטרת מחקר:

  1. איסוף המידע ייעשה מחשבון אירגוני, משמע חשבון תחת “haifa.ac.il”.
    במידת הצורך יש לפנות למתאם המחשוב בפקולטה, על מנת שיפתח לכם חשבון אירגוני.
  2. לכל החשבונות שנגישים למידע תוגדר הזדהות דו שלבית (סיסמא + OTP).
  3. במחקר בו מובטחת אנונימיות למשיבים – יש לשנות את הגדרות השאלון כך שכתובות האיימיל של המשתתפים לא ייאספו. יש לוודא זאת בגליון איסוף המידע.
  4. יש לוודא שהגיליון שצובר את המידע משותף רק עם הגורמים הרלוונטיים.

יודגש כי המרחק בין מידע מאובטח למידע חשוף הוא מאוד מצומצם ושרותי הענן הם בטוחים לשימוש רק כאשר אתם נזהרים.
אם אתם לא בטוחים שאתם פועלים בהתאם לנהלים הללו, כדאי להתייעץ מתאם המחשוב לבדיקה.

תנו דעתכם: בקשות לא מלאות או חסרות יוחזרו למגיש/ה, והדבר עלול לגרור עיכוב.

3.    החלטות הוועדה

הוועדה מוסמכת לאשר את הבקשה, לדחותה, או לבקש תיקונים ושינויים כתנאי למתן האישור לביצוע המחקר. תוקף האישור הוא ל-4 שנים.

4.    ליווי, ייעוץ ואישור מחודש

ניתן להיוועץ ביו”ר הוועדה, ד”ר שרון רבינוביץ שנקר (sharonrs@univ.haifa.ac.il), או בחברי הוועדה, באשר להתלבטויות אתיות העולות במהלך בניית תכנית המחקר או במהלך ביצועו בפועל (לאחר מתן האישור הראשוני). חוקרים המבקשים, לאחר קבלת האישור, לערוך שינוי (איכותי או כמותי) במחקר העלול להיות בעל השלכות אתיות, נדרשים לפנות לקבלת אישור מחודש מאת הוועדה.

5.    הגשה מקבילה

החובה להגיש מחקר לאישור הוועדה חלה על כל חוקר באוניברסיטה. החובה קיימת גם כאשר לחוקר מינוי בחוג/פקולטה נוספת פרט לפקולטה למשפטים, וגם כאשר במחקר משתתפים חוקרים ממוסדות אחרים (אקדמיים או שאינם אקדמיים).

לכן, העובדה שהמחקר אושר על ידי גורם אחר (לדוגמה: ועדת אתיקה בחוג אחר או במוסד אחר, ועדת הלסינקי, או ועדת אתיקה במשרד ממשלתי) אינה מייתרת את הצורך בפנייה לוועדה.

בצד זאת, אין מניעה להגיש את הבקשה בעת ובעונה אחת ליותר מוועדה אחת במקביל, ואין צורך להמתין תחילה להחלטה של אחת מהן, טרם ההגשה לוועדה האחרת. כמו כן, הוועדה הפקולטתית עשויה להתחשב בהחלטות שהתקבלו, ככל שהתקבלו, בוועדות אחרות.

יוני 2024 – תאריך אחרון להגשה 16/06/24