תנאי קבלה לתוכניות תואר שני

א. הזכאות להגשת מועמדות היא לבעלי/ות תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל בציון ממוצע של 80 לפחות. הזכאות להגשת מועמדות למסלול עם כתיבת עבודת תיזה היא לבעלי/ות תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל, בציון ממוצע של 90 לפחות. הקבלה לכל אחד מהמסלולים תעשה על בסיס ציון הגמר בתואר ראשון, קורות חיים, המלצות, מיקום במחזור במוסד שבו למדו, וכן ריאיון קבלה במידה שיידרש. ועדת הקבלה (להלן: “הוועדה”) רשאית לבקש מהמועמדים/ות חומר נוסף. יש לצרף את המסמכים הבאים לבקשה:

1. גיליון ציונים

2. קורות חיים

3. המלצה אחת לפחות

4. אישור ממוסד הלימודים על מיקום במחזור הלימודים ביחס למספר הסטודנטים באותו מחזור לימודים

5. על בעלי/ות תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה

6.       כל מידע נוסף שיידרש על ידי ועדת הקבלה מעת לעת

ב. הזכאות להגשת מועמדות היא לבעלי/ות תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטאות מוכרות בחו”ל שלדעת הוועדה ההישגים בלימודים מקבילים להישגים המצוינים בסעיף קטן (א) לעיל. מועמדים/ות אלו ידרשו לעמוד בדרישותיה של הרשות ללימודים מתקדמים ובדרישות הוועדה כמפורט בסעיף קטן (א) לעיל, או בתנאים אחרים שייקבעו על ידי הוועדה ושמטרתם להבטיח כי המועמד/ת עומד בתנאי הקבלה ללימודי תואר שני בפקולטה.

ג. משיקולים אקדמיים הוועדה רשאית להמליץ לקבל ללימודים גם בעלי/ות תואר ראשון במשפטים שציונם הממוצע נופל מן המפורט לעיל, אך במקרה של מועמדים/ות לתואר שני במסלול ללא כתיבת עבודת תיזה, אינו נופל מ-76 ,ובמקרה של מועמדים/ות לתואר שני עם כתיבת עבודת תיזה אינו נופל מ-86.

ד. במקרים חריגים ביותר מי שאינם עומדים בקריטריונים לקבלה לתואר שני (כפי שמפורט בסעיף 3א’ ו 3ג’) אולם השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין 70 ל-75 יוכלו להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת התואר השני. מכסת המתקבלים מוגבלת ל-4 סטודנטים בשנה מתקבל חייב להציג אישור מימוש תוך שבעה ימים לאחר מכן קבלתו מועברת לבא אחריו ברשימת המועמדים. מועמדים/ות עם ממוצע נמוך מ-76 שיתקבלו למסלול ידרשו להשלים 2 קורסי חובה משפטיים מהתואר הראשון בהיקף כולל של 12 נקודות , אותם יצטרכו להשלים בציון ממוצע של 80 לפחות.

הסטודנטים/יות יוכלו לבחור מבין שתי חלופות-

  1. קורסי משפט פלילי (6 נז’) סמסטר א+ קורס דיני חוזים (6 נז’) סמסטר ב.
  2. קורסי משפט פלילי (6 נז’) סמסטר א+ דיני נזיקין מורחב (6 נז’) סמסטר ב.

*בשנים בהן לא יילמד הקורס דיני נזיקין מורחב, הסטודנטים ידרשו ללמוד את החלופה הראשונה.

תכנית ההשלמות היא שנתית החל מסמסטר א’ בלבד. עם סיום ההשלמות, ידרשו הסטודנטים/יות להירשם מחדש ולהציג את מועמדותם/ן ללימודי תואר שני.

ה. ניתן להירשם גם אם חסר ציון סופי בסמינריון או בקורס אחד בלבד להשלמת התואר הראשון, בכפוף להמצאת אישור על הגשת העבודה או על מילוי כל דרישות הקורס, לרבות בחינה. במקרה של קבלה עם ציון חסר, מעמד התלמיד/ה יהיה “על תנאי” כל עוד לא הומצא הציון, ובלבד שהציון יומצא לפני תחילת הלימודים של הסמסטר השני ללימודים.

ו. יש להודיע בעת ההרשמה לאיזה משני המסלולים מבקשים להתקבל. הוועדה רשאית לקבל את הסטודנט/ית למסלול שביקשו, ובמידה ונרשמו למסלול א’ היא רשאית להחליט על קבלה למסלול ב’.

ז. ניתן להגיש לוועדה בקשה למעבר ממסלול ב’ למסלול א’ במהלך הלימודים, ובלבד שהסטודנטים/ות עמדו בתנאים המפורטים להלן. מעבר ממסלול א’ לב’ אינו טעון אישור הוועדה, אך יש להודיע על כך למזכירות סטודנטים.