תואר שני ללא משפטנים

סמסטר א' תשפ”ד

דיני חוזים א

חוזה הוא מכשיר משפטי, כלי מסחרי וכלכלי, שנמצא לצידנו בעת נסיעה באוטובוס לא פחות מאשר בעת רכישת דירה. חוזה הוא גם שפה. שפה של כוונות, של רצון, של שיתוף פעולה, של כוח, של כסף, של אחריות. חוזים עומדים בבסיסן של פעולות אנושיות רבות ושל כמעט כל מערכות היחסים שלנו. בקורס נלמד מהו חוזה, מה מטרותיו, כיצד הוא נוצר, מה כוחנו לעצבו כרצוננו, מהם גבולותיו, כיצד הוא מגן עלינו ומתי מסכן אותנו וכיצד המשפט מכוון התנהגות באמצעותו. נכיר חקיקה ופסיקה מרכזית בתחום החוזים, ידע שבימינו הוא ידע אזרחי בסיסי, ונבחן סוגיות בעולם החוזים מנקודת מבט אקטואלית וביקורתית.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6110

קולוקוויום מפגשים עם עולם המשפט (1)

קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות משפט, כלי חשיבה וחידושים משפטיים בישראל ומחוצה לה. הקורס יערך במתכונת של פעמיים – שלוש בכל סמסטר.**קורס רוחב אשר מפגשיו יערכו מעת לעת במהלך כל תוכנית הלימודים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6100

דיני נזיקין

דיני הנזיקין הם ענף של המשפט הפרטי העוסק בחיובים המוטלים על “אדם” (במשמעותו המשפטית הרחבה) כלפי זולתו במקרה של פגיעה בזכות או גרימת נזק. מכיוון שכל פעילות אנושית עלולה לפגוע באחר, דיני הנזיקין משתרעים, למעשה, על כל תחומי החיים, והיות שהאחריות בנזיקין מוטלת לעתים קרובות גם ללא יסוד נפשי מהסוג הנדרש על ידי המשפט הפלילי, והטלתה מותנית בהוכחת יסודות העילה ב”מאזן הסתברויות” (ולא מעבר לספק סביר) – היקף תחולתם של דיני הנזיקין רחב הרבה יותר מזק של המשפט הפלילי.הקורס יציג את מושגי היסוד של התחום, יבחן את התנאים להטלת אחריות בנזיקין וידון בהסדרים משפטיים המטפלים בסוגים שונים של פעילויות, לרבות: העוולות הספציפיות המגנות על הגוף והחירות האישית; עוולות כלכליות ומסחריות (המגבילות, בין היתר, את התחרות המסחרית); רשלנות, לרבות רשלנות מקצועית (ורפואית) ורשלנות הגורמת נזק כלכלי או נפשי; הפרת חובות חקוקות ממקור חיצוני; הגנה מפני פגיעות בכבוד – לשון הרע, פגיעה בפרטיות, שימוש במידע פרטי, הטרדה ואפליה בהקשרים פרטיים; גרימת נזק על ידי חומרים מסוכנים, אש, מים ובעלי חיים; מוצרים פגומים; מטרדים ומפגעים סביבתיים; ותאונות דרכים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6105

מבוא למשפט ישראלי

הקורס יעסוק במבנה ומאפייני שיטת המשפט בישראל, ויסקור את מקורותיו השונים. בין היתר, יעסוק הקורס במושגי יסוד, בעקרונות הפרשנות לרבות עקרון התקדים המחייב, ובהשפעות של שיטות משפט שונות על עיצובו והתפתחותו של המשפט הישראלי. הקורס ידון גם בהיבטים מוסדיים, בשאלת היחס שבין משפט ומוסר, ובתפקיד השופט לא רק כפרשן של הדין אלא גם כיוצר שלו.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.6103

דיני משפחה

מטרת הקורס: להקנות ידע להכרת ולהבנת דיני המשפחה הנהוגים בישראל. הקורס יעסוק בדיני המשפחה ובעיקר בנושאים הבאים: השיפוט והדין בענייני המעמד האישי, סמכות השיפוט בענייני משפחה, השתייכות דתית והמרת דת, פיקוח שיפוטי על החלטות בתי הדין הדתיים, נישואין, חיובים הנובעים מן הנישואין, ריבוי נישואין והיתר נישואין, יחסים דמויי נישואין, פקיעת הנישואין, יחסי ממון בין בני זוג, יחסים משפטיים בין הורים וילדיהם, טובת הילד וזכויות הילד, הזכות להיות הורה ושלא להיות הורה, אימוץ וטכניקות מלאכותיות של הולדה.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.6106

סמסטר ב' תשפ”ד

דיני חוזים ב

חוזה הוא מכשיר משפטי, כלי מסחרי וכלכלי, שנמצא לצידנו בעת נסיעה באוטובוס לא פחות מאשר בעת רכישת דירה. חוזה הוא גם שפה. שפה של כוונות, של רצון, של שיתוף פעולה, של כוח, של כסף, של אחריות. חוזים עומדים בבסיסן של פעולות אנושיות רבות ושל כמעט כל מערכות היחסים שלנו. בקורס נלמד מהו חוזה, מה מטרותיו, כיצד הוא נוצר, מה כוחנו לעצבו כרצוננו, מהם גבולותיו, כיצד הוא מגן עלינו ומתי מסכן אותנו וכיצד המשפט מכוון התנהגות באמצעותו. נכיר חקיקה ופסיקה מרכזית בתחום החוזים, ידע שבימינו הוא ידע אזרחי בסיסי, ונבחן סוגיות בעולם החוזים מנקודת מבט אקטואלית וביקורתית.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6120

דיני קניין

זכות הקניין נתפסת בהגות הליברלית הקלאסית, כמו גם על ידי בית המשפט העליון בישראל, כזכות המקנה לאדם אפשרות להגשים את חירותו וליתן ביטוי לאישיותו ולאוטונומיה של רצונו הפרטי. זכות זו קיבלה מעמד של זכות על מוגנת בחוקי היסוד של מדינת ישראל. במסגרת הקורס “דיני קניין” נלמד להכיר את הזכות הקניינית, להבחינה מסוגים אחרים של זכויות, לבחון את ביטוי הזכות באשר לנכסים מוחשיים ולא מוחשיים, במקרקעין ובמטלטלין, ולהכיר את מגוון הזכויות הקיימות – בעלות, שכירות, שאילה ועוד. נעסוק במגוון של שאלות תיאורטיות ומעשיות הנוגעות לשיתוף בנכסים, להתנגשות בין זכויות ולזכויות בנכסי הזולת. דגש חשוב יינתן להכרת הזכות במקרקעין, ונלמד על היקפה ומהותה של זכות זו במשפט הישראלי, כמו גם על ההיסטוריה והפרקטיקה של רישום מקרקעין במדינת ישראל.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6111

תורת המשפט

קורס יסוד זה עוסק בשאלות הבסיסיות ביותר הנוגעות למערכת המשפט. בניגוד לקורסי יסוד אחרים, המתמקדים בתחום פעילות אנושי מוגדר (דיני קניין, משפט פלילי, דיני חוזים, וכו’), תורת המשפט מעניינת ב”שאלות-העל” שעשוי לשאול מי שמשקיף מבחוץ על המערכת בכללותה: מהי מערכת משפט? מהו משפט? מהו הקשר בין משפט, מוסר ודת? האם המשפט חייב להיות מוסרי כדי להיות תקף ומחייב? האם קיימת חובה לציית לחוק ואם כן – מה מקורה? מהו המקור ליצירת משפט, ואיך יודעים אם כלל או ציווי ספציפי מחייב משפטית? מה תפקידם ומה ייעודם של עורכי דין, ומה מקומם במערכת המשפטית? איך בנוי פסק דין, ומדוע? כמה כוח יש לפסיקות של בית המשפט העליון, ושל בתי משפט בכלל, בישראל – ומחוצה לה?ברמה הערכית-ביקורתית יותר: האם המשפט הוא כלי לגיטימי להכוונת התנהגות ולכפייה של נורמות על יחידים החיים בחברה מאורגנת? האם המשפט במציאות (בחיים, באולמות בתי המשפט, ברחוב ובמתקני הכליאה) דומה או אפילו מתקרב למשפט בתיאוריה או “בספרים”? מהם מטרות המשפט – ומטרות השפיטה? אילו מביניהן מוסכמות ואילו שנויות במחלוקת, ומדוע?ולמה בעצם כל זה חשוב או צריך לעניין מי שהוא? האם ניסיון לחשוב או להשיב על השאלות הללו רלבנטי רק למשפטנים, או אולי בעצם לכל אזרח ואזרחית?
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.6135

משפט ציבורי

המשפט הציבורי הוא הענף המשפטי שעוסק בהסדרת היחסים בין האזרח לבין המדינה. הוא עוסק בתפקידם של המוסדות השלטוניים (הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת והרשות השופטת), ביחסי הכוחות ביניהם, ובתהליכי קבלת ההחלטות המרכזיות בחיינו. הקורס יתחלק לשני ענפי-משנה המרכיבים יחדיו את המשפט הציבורי – המשפט החוקתי והמשפט המינהלי. המשפט החוקתי עוסק בערכי מדינת ישראל, בחוקה ובחוקי יסוד, בזכויות אדם ואזרח (כגון: הזכות לשוויון או חופש העיסוק), ובפרוצדורות המסדירות את פעילות המוסדות השלטוניים. המשפט המינהלי עוסק בחובות של המוסדות השלטוניים (ובעיקר הממשלה וגופים נוספים הקשורים לה). הוא דן בסמכויות המנהל וגבולותיה, תפיסות שונות של המנהל, דרך הפעלתה (כגון: חובת הנמקה או זכות הטיעון), הפגמים בהפעלתה (כגון: שקילת שיקולים זרים), והפיקוח השיפוטי על הפעלתה.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.6101

משפט ותרבות

מהם הנרטיבים המכוננים המספרים על ייסוד שלטון החוק? איך מיוצג ההליך המשפטי בספרות ובקולנוע? מהם כללי הפואטיקה המשפטית? כיצד ניתן לאפיין סוגים שונים של כתיבה שיפוטית? הקורס יעסוק בשאלות אלה ושאלות נוספות הקשורות לחקר הזיקות שבין המשפט לתרבות. במהלך הקורס נעיין ביצירות ספרותיות, במבעים קולנועיים וטלוויזיוניים שונים ובייצוגים תרבותיים מסוגים שונים, ונעמוד על האופן שבו הם קשורים לסוגיות משפטיות, לשיפוט ולעיסוק בעריכת דין. דגש מיוחד יושם על האופן שבו מסייעים הייצוגים התרבותיים לתפיסת מקומו של המשפט והשינויים בתפקודו ובמצופה ממנו בעידן דיגיטלי. במהלך הקורס ישולבו חומרים מתוקשבים.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.6147

קולוקוויום מפגשים עם עולם המשפט (2)

קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות משפט, כלי חשיבה וחידושים משפטיים בישראל ומחוצה לה. הקורס יערך במתכונת של פעמיים – שלוש בכל סמסטר.**קורס רוחב אשר מפגשיו יערכו מעת לעת במהלך כל תוכנית הלימודים.
פרטי הקורס
1 שש"ס
250.6127

סוגיות משפטיות על סדר היום הציבורי בישראל

בעשרות השנים האחרונות עלה מאד משקלן של סוגיות משפטיות בשיח הציבורי בישראל. הדברים מוכרים וידועים לכל המעיין בתקשורת הכתובה והצופה בתקשורת האלקטרונית. בין הנושאים שנדון בהם יהיו אלה: מינוי שופטים; תפקידו של בית המשפט העליון במערכת הדמוקרטית הישראלית; ביקורת שיפוטית על המינהל הציבורי; היועץ המשפטי לממשלה; הסדרי טיעון; בין עשיית צדק ליעילות; מהכרעה בסכסוכים ליישוב סכסוכים.
פרטי הקורס
1 שש"ס
250.6152

סמסטר קיץ תשפ”ד

סוגיות בדיני משפחה – הדין העברי והישראלי

פרטי הקורס
4 שש"ס
250.6114

סמינר המשפט הפלילי במרחב המקוון

פרטי הקורס
4 שש"ס
250.6126

סמינר תובענות ייצוגיות

פרטי הקורס
4 שש"ס
250.6153

בריאות במשפט

הקורס יסקור היבטים משפטיים נבחרים הכרוכים בעיסוק בתחום בריאות הפרט ובריאות הציבור. תוצג החקיקה העיקרית על פיה מתנהלות תביעות רשלנות רפואית (פקודת הנזיקין, חוק זכויות החולה) ופסקי הדין המרכזיים בתחום זה. כמו כן, תוצגנה סוגיות משפטיות מתחום ניהול הסיכונים ברפואה, כגון: ניהול הרשומה הרפואית וחסיון המידע הרפואי.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6137

החוק הפלילי וההליך הפלילי

קורס זה מתמקד בעקרונות הבסיסים המעצבים את המשפט הפלילי. המטרה היא להבין מהי אחריות פלילית ומהו הרציונל העומד בבסיסה וזאת על רקע שאלות הנוגעות לתכליתו של המשפט הפלילי, לתפקיד המדינה באכיפתו ולמקומם של נפגעי עבירה בהליך זה. כחלק מהדיון בשאלות אלה נעסוק בהגדרה של העבירה הפלילית, בסייגים לאחריות פלילית, בצדדים לעבירה, בסוגיות של ענישה פלילית ובשינויים מהותיים מרכזיים שהתרחשו במשפט הפלילי בישראל בעשורים האחרונים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.6107

קולוקוויום מפגשים עם עולם המשפט (3)

קורס זה יורכב מהרצאות אורח שיציעו לסטודנטים מפגש עם דמויות מפתח במערכת המשפט ובמחקר משפטי, מהארץ ומהעולם. מפגשים, הרצאות ודיאלוג ייחודיים אלו יקנו לסטודנטים/יות חשיפה למגוון תכנים, עולמות משפט, כלי חשיבה וחידושים משפטיים בישראל ומחוצה לה. הקורס יערך במתכונת של פעמיים – שלוש בכל סמסטר.**קורס רוחב אשר מפגשיו יערכו מעת לעת במהלך כל תוכנית הלימודים.
פרטי הקורס
1 שש"ס
250.6128

סוגיות משפטיות על סדר היום הציבורי בישראל

בעשרות השנים האחרונות עלה מאד משקלן של סוגיות משפטיות בשיח הציבורי בישראל. הדברים מוכרים וידועים לכל המעיין בתקשורת הכתובה והצופה בתקשורת האלקטרונית. בין הנושאים שנדון בהם יהיו אלה: מינוי שופטים; תפקידו של בית המשפט העליון במערכת הדמוקרטית הישראלית; ביקורת שיפוטית על המינהל הציבורי; היועץ המשפטי לממשלה; הסדרי טיעון; בין עשיית צדק ליעילות; מהכרעה בסכסוכים ליישוב סכסוכים.
פרטי הקורס
1 שש"ס
250.6152

הסגל האקדמי

יו"ר ועדת תארים מתקדמים

ראשת התכנית

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

span.female {display:inline-block!important}