תואר שני במשפטים

תואר שני עם התמחות במשפט ובריאות בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

סמסטר קיץ תשפ”ג

משפט ומדיניות במערכת הבריאות

הקורס יסקור היבטים משפטיים נבחרים בתחום מדיניות הבריאות בישראל ואת האיזון בין זכויות הקהילה לזכויות הפרט. תבחן סוגיית האוטונומיה בהחלטות שעניינן בריאות אל מול האינטרס הציבורי במניעת תחלואה (השמנה, עישון, מחלות מדבקות); תידון הזכות לפרטיות בכל הנוגע לסוגים שונים של מידע רפואי; והאחריות השלטונית במקרים בהם מדיניות הבריאות גורמת נזק לפרט.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5535

מבוא לביואתיקה

״אחת הצרות הגדולות של דורנו נעוצה בכך שהרגלי החשיבה שלנו אינם משתנים באותה מהירות שבה משתנות הטכניקות שאנו מפתחים. לפיכך, ככל שגדלה מיומנותנו, כך פוחתת חוכמתנו” (ב. ראסל).תחום הבריאות ומדעי החיים נימצא בתקופה של שינויים טכנולוגיים מואצים. לשינויים אלה השלכות המעלות את השאלה מהו המעשה הנכון?הקורס משמש מבוא לזיהוי סוגיות אתיות וניתוח בהקשר של מערכת הבריאות וטכנולוגיות חדשות. במסגרת הקורס תערך אבחנה מושגית בין המושגים מוסר חוק ואתיקה. יוצגו תיאוריות מרכזיות בתחום ,עקרונות האתיקה הרווחים, דרכי ההתמודדות עם דילמות ואי וודאות ואיזון בין עקרונות אתיים במצבים מורכבים.כמו כן, נתייחס להיבטים מוסריים הכרוכים במקצוע הרפואה, ונשלב דיונים פילוסופיים-מוסריים עם בחינת ההיבטים המעשיים שלהם. במסגרת הקורס ייעשה שימוש נרחב בתיאורי מקרה ובתרחישים הלקוחים מעבודת הרופא בימינו, בגישת האתיקה היישומית.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5442

סמסטר א’ תשפ”ד

זכויות אנשים עם מוגבלויות במאה ה-21

הקורס יעסוק בסוגיות תיאורטיות ומשפטיות הקשורות במוגבלות ונכות. בשנים האחרונות אנשים עם מוגבלויות החלו לתבוע את זכויותיהם ולהיאבק על מקומם בחברה בשלל דרכים – משפטיות ואחרות. במקביל, תיאוריה ענפה התפתחה, הבוחנת את התהליכים החברתיים, התרבותיים, הפוליטיים והכלכליים אשר משפיעים על המשמעויות המיוחסות למוגבלות ואשר תורמים להדרתם ולאפלייתם של אנשים עם מוגבלויות. הקורס יתמקד בזירה המשפטית כזירה מרכזית בה התחוללו חלק מן המאבקים אך גם יעלה שאלות בדבר גבולות המשפט כאמצעי לחולל שינוי, ובכלל זה את הדרך בה מוגבלות נתפסת בחברה. הקורס יתמקד בזירה המשפטית כזירת מאבק ובכלי המשפטי כמשאב בעל פוטנציאל מדכא ומשחרר בעת ובעונה אחת. נלמד על התיאוריה של לימודי מוגבלות ועל התפתחות שיח הזכויות של אנשים עם מוגבלויות ואת השפעתם על התודעה העצמית והקבוצתית של אנשים עם מוגבלויות; נחקור האם ואיך השפיע השיח על השפה המשפטית הקיימת ועל היווצרותן של קטגוריות משפטיות חדשות; ונעמיק בסוגיות משפטיות קונקרטיות באמצעות הפרספקטיבה הביקורתית של לימודי מוגבלות. בין הסוגיות שידונו: נגישות, נגישות למשפט, אפליה בתעסוקה, קצבאות נכות, דיור, חינוך, וכן ביואתיקה – הפסקות היריון, הולדה בעוולה ומוגבלות בסוף החיים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5410

פסיכיאטריה ומשפט

מטרת הקורס היא לבחון את המעמד המשפטי וזכויות חולי הנפש בתחומים שונים של המשפט.נקודות המוצא של הנושאים שיילמדו יהיו החוקים השונים הנוגעים לחולי נפש, מעמדם המשפטי וזכויותיהם, בהם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החוק לטיפול בחולי נפש, חוק העונשין וחוקים נוספים המשליכים על חולי נפש. פרשנות החקיקה הרלבנטית תיבחן בראי ההלכה הפסוקה ותעסוק במגוון רחב של נושאים המשתרעים על פני תחומי משפט רבים. הקורס יחולק לפרקים על פי הנושאים השונים ומתוכנן באופן שכל פרק יעסוק בנושא מעמדו וזכויותיו של חולה הנפש בתחום משפטי מסוים.נושא שישמש נושא מרכזי בקורס ויילמד בהרחבת יתר הוא נושא האשפוזים הכפויים והחוק וטיפול בחולי נפש, לרבות סמכויות הפסיכיאטר המחוזי והוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות על פי החוק לטיפול בחולי נפש. במסגרת זו יתוארו מקרים הבאים לדיון בפני וועדות פסיכיאטריות מחוזיות, יערך דיון בשאלת קיום התנאים הרפואיים והמשפטיים לשלילת חירותו של חולה הנפש ואשפוזו בכפיה ויובאו פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים והעליון, הן לגבי אשפוז כפוי אזרחי והן לגבי אשפוז כפוי פלילי. במסגרת פרק זה, ייוחד דיון לנושאי הסמכויות של הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לאור החוק ולאור פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים וביהמ”ש העליון, לייצוג חולי הנפש בפני הוועדות ולדילמות אתיות באשפוז חולי נפש.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5017

זקנה ומשפט

הקורס סוקר את תגובת המשפט לדרמה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראלית תוך דגש על ההגנה על זכויות האדם והאזרח של האוכלוסייה הזקנה בישראל.בין היתר, הקורס יעסוק בתחומים הבאים: הענקת ידע כללי אודות היבטים מגוונים (דמוגרפיים, כלכליים, תרבותיים, סוציולוגיים ואחרים) של המהפכה הדמוגרפית של הזדקנות החברה האנושית והישראלית; סקירת החקיקה והפסיקה בישראל המתייחסת לאוכלוסייה הזקנה וזכויותיה; הצגת מגמות חדשניות בתחום המשפט והזקנה עם דגש על קידום מעמד הזקנים בחברה והגנה על זכויותיהם הבסיסיות; הענקת כלים לקדם את זכויות הזקנים בישראל באמצעות המשפט.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5015

מגדר בריאות ורפואה

במהלך הקורס נדון בנושאי בריאות ורפואה מפרספקטיבה מגדרית. נדון בפרקטיקות רפואיות ובריאותיות תוך בחינה של מרחבי חקיקה ומדיניות באמצעות פרספקטיבות מגדריות ופמיניסטיות. נתמקד בסוגיות אקטואליות בנושאי טכנולוגיות פריון, כמו הפסקות היריון, פונדקאות , הגירה, זהות מינית ואלימות מיילדותית. באמצעות מקרים אלה נלמד כיצד תפיסות תרבותיות, חברתיות, ופוליטיות מעצבות את ההסדרים המשפטיים ואת מדיניות הבריאות ועל האופן שבו צורות נוספות של אי-שיוויון, כמו מעמד וגזע, מגולמות בהם. נניח את היסודות האנליטיים לקיום דיון בסוגיות שהטכנולוגיות המתקדמות מציבות לפתחנו כפרטים וכחברה ונבחן כיצד מנגנוני כוח שונים, נראים ובלתי נראים, משפיעים על הסדרתן. הקורס ישלב הרצאות פרונטליות, סרטים, מרצות אורחות ודיונים קבוצתיים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5526

סמסטר ב’ תשפ”ד

סוגיות מתקדמות ברשלנות רפואית

הקורס יניח תשתית עיונית ומעשית לניתוח וניהול תיקי רשלנות רפואית. הואיל וסוגיית הרשלנות הרפואית נגזרת מן הדיון הכללי בעוולת הרשלנות, מבנה הקורס יתבסס על המבנה של עוולה זו, כאשר ביחס לכל אחד מרכיביה יידונו סוגיות מיוחדות הנוגעות להקשר הרפואי. כך, לאחר חזרה מהירה על המודלים המקובלים לבחינת קיומה של חובת זהירות יידונו הן שיקולים מיוחדים הנוגעים ליישומם בהקשר הרפואי (דוגמת מצבי התנדבות, אי-מניעת מעשי עבירה על ידי מטופלים וכולי) והן ניסיונות לעיצוב מודלים אחרים בהקשרים רפואיים בפסיקה הישראלית. אשר ליסוד ההתרשלות – יידונו המבחנים הנורמטיביים הכלליים כפי שיושמו בהקשרים רפואיים, כלים פוזיטיביים המסייעים לגיבוש סטנדרט ההתנהגות בהקשרים כאלה (פרקטיקה, הוראות חקוקות, הוראות שימוש), ודוקטרינות פרובטיביות רלוונטיות ( res ipsa loquitur, דוקטרינת הנזק הראייתי). דרישת הנזק תידון תוך הדגשת שלוש סוגיות מיוחדות בהקשר הרפואי: סיטואציות שבהן קיים קושי קונספטואלי בגיבוש נזק, סיטואציות שבהן קיים קושי מובנה להוכיח נזק אך ניתן לעקוף את דרישת הנזק באמצעות כלים משפטיים יצירתיים (עם דגש על דוקטרינת הפגיעה באוטונומיה), והטענה התיאורטית לפיה ניתן לשקול ויתור על דרישת הנזק. לבסוף, יידונו קשיים מיוחדים בהוכחת סיבתיות עובדתית בהקשרים רפואיים ודוקטרינות שפותחו בארץ ובעולם לצורך התגברות על קשיים אלה (alternative liability, market share liability, אובדן סיכויי החלמה והגברת סיכון). ככל שיאפשר זאת הזמן נארח בקורס פרקטיקנים מנוסים שידברו על תיקים מורכבים.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5533

סמינר מחקר בריאות, משפט וחברה

תחום הבריאות והמשפט תופס תאוצה רבה בשנים האחרונות כתחום שמאגד תחתיו סוגיות מגוונות, המשתרעות על פני תחומים רבים, הכוללים את תחומי המשפט הקלאסיים, כגון נזיקין ומשפט פלילי, סוגיות מתקדמות ברגולציה של מקצועות הבריאות ושל נושאים בעלי השלכות בריאותיות (כגון מפגעים ואיכות סביבה), תחומי מחקר רב תחומיים הנמצאים בנקודות השקה של המשפט ומקצועות הרפואה, הבריאות והרווחה, וכמובן את התחום הרחב של אתיקה וביואתיקה. סמינר המחקרנועד לבחון את החיבורים והיחסים ההדדיים שבין תחומי הבריאות, החברה והמשפט, תוך עיון בדיסיפלינות שונות.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5068

גנ-אתיקה – היבטים אתיים ומשפטיים של טכנולוגיות גנטיות ומידע גנטי

הקורס עוסק בסוגיות המצויות במפגש שבין גנטיקה, אתיקה ומשפט. סוגיות ייחודיות אלו, קשורות בהופעתן של טכנולוגיות חדשות המאפשרות זיהוי של גנים ופענוח רצפים גנטיים, ביצוע מודיפיקציות גנטיות וכיו”ב וכן, קשורות במידע הגנטי שהינו תוצר הטכנולוגיות הללו ובאפשרויות הגלומות בניצולו. חלק מן הדילמות שסוגיות אלו מעוררות בתחומי המשפט, האתיקה, החברה והרפואה, כבר רובצות לפתחנו בעת הנוכחית (למשל, דילמות הנובעות מבדיקות גנטיות זמינות ישירות לצרכן, ממחקרים גנטיים, מאבחון טרום-השרשתי ועוד) ועם חלקן – תידרש החברה להתמודד בעתיד (שיבוט אנושי, השבחה גנטית של בני-אדם). אלה וגם אלה יידונו באופן ביקורתי וינותחו במהלך הקורס, תוך שימוש בעקרונות ומושגים מתחום הביואתיקה, הגנ-אתיקה והמשפט.
פרטי הקורס
3 שש"ס
250.5473

תורת המשפט: סוגיות מתקדמות

קורס מקוון זה מיועד לבחון את הקשרים המושגיים והמבניים בין משפט לפוליטיקה, חברה, וכלכלה. נתמקד בהגות אירופאית וכזו שיונקת ממסורות קונטיננטליות מאמצע המאה ה-19 ועד ימינו, בדגש על מקס ובר, קרל מרקס, חנה ארנדט, ג’ודית שקלאר, מישל פוקו, ברונו לאטור, ומחמוד ממדאני. כל יחידת הוראה תחולק לשניים, חלק ראשון שבו ידונו הרעיונות המרכזיים של הוגה רלבנטי/ת, וחלק שני שיישאף ליישם את הרעיונות על המציאות המשפטית והפוליטית של ימינו. הקורס יעודד חשיבה ביקורתית באמצעות ניירות תגובה בהם יתבקשו סטודנטיות וסטודנטים לגבש עמדות עצמאיות הן על מקורות משפטיים והן על מקורות פילוסופיים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.4010

סמסטר קיץ תשפ”ד

אתיקה רפואית במשפט העברי

בקורס יידונו העקרונות הבאים במשפט העברי: הטבה לזולת ;הימנעות מגרימת נזק לזולת; כבוד האדם; בריאת האדם בצלם בוראו; תרומת איברים והשתלת איברים; הסכמה לקבלת טיפול רפואי; החולה הנוטה למות והמתת חסד: קדושת החיים ומניעת סבל וצער; ניסויים רפואיים בבני אדם; ריפוי גנטי; שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית; הגבולות האתיים של האבחון הטרום הריוני והטרום לידתי.
פרטי הקורס
2 שש"ס
250.5065

סמינר משפט, בריאות וטכנולוגיה

הקורס יניח תשתית עיונית ומעשית לניתוח וניהול תיקי רשלנות רפואית. הואיל וסוגיית הרשלנות הרפואית נגזרת מן הדיון הכללי בעוולת הרשלנות, מבנה הקורס יתבסס על המבנה של עוולה זו, כאשר ביחס לכל אחד מרכיביה יידונו סוגיות מיוחדות הנוגעות להקשר הרפואי. כך, לאחר חזרה מהירה על המודלים המקובלים לבחינת קיומה של חובת זהירות יידונו הן שיקולים מיוחדים הנוגעים ליישומם בהקשר הרפואי (דוגמת מצבי התנדבות, אי-מניעת מעשי עבירה על ידי מטופלים וכולי) והן ניסיונות לעיצוב מודלים אחרים בהקשרים רפואיים בפסיקה הישראלית. אשר ליסוד ההתרשלות – יידונו המבחנים הנורמטיביים הכלליים כפי שיושמו בהקשרים רפואיים, כלים פוזיטיביים המסייעים לגיבוש סטנדרט ההתנהגות בהקשרים כאלה (פרקטיקה, הוראות חקוקות, הוראות שימוש), ודוקטרינות פרובטיביות רלוונטיות ( res ipsa loquitur, דוקטרינת הנזק הראייתי). דרישת הנזק תידון תוך הדגשת שלוש סוגיות מיוחדות בהקשר הרפואי: סיטואציות שבהן קיים קושי קונספטואלי בגיבוש נזק, סיטואציות שבהן קיים קושי מובנה להוכיח נזק אך ניתן לעקוף את דרישת הנזק באמצעות כלים משפטיים יצירתיים (עם דגש על דוקטרינת הפגיעה באוטונומיה), והטענה התיאורטית לפיה ניתן לשקול ויתור על דרישת הנזק. לבסוף, יידונו קשיים מיוחדים בהוכחת סיבתיות עובדתית בהקשרים רפואיים ודוקטרינות שפותחו בארץ ובעולם לצורך התגברות על קשיים אלה (alternative liability, market share liability, אובדן סיכויי החלמה והגברת סיכון). ככל שיאפשר זאת הזמן נארח בקורס פרקטיקנים מנוסים שידברו על תיקים מורכבים.
פרטי הקורס
4 שש"ס
250.5490

הסגל האקדמי

יו"ר ועדת תארים מתקדמים

ראשת התכנית

לייעוץ והכוונה השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

span.female {display:inline-block!important}