LLM עם התמחות במשפט עסקי מסחרי

rsz comerc

אודות

תכנית המוסמך במשפט עסקי מסחרי נועדה להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם להתמודד בצורה טובה מול האתגרים שמציב העולם העסקי במובנו הרחב.

האתגר הניצב היום מול עורכי דין, בפרט אלה העובדים בסקטור הפרטי, הוא כפול: ראשית, עליהם להתמחות בדינים הקשורים למשפט המסחרי, למשל מיזוגים ורכישות, ניירות ערך, הגבלים עסקיים וכו'. שנית, ולא פחות חשוב, עליהם להכיר את העקרונות העסקיים-מסחריים שעל בסיסן נבנות העסקאות – חשבונאות, מימון, ניהול משא ומתן וכו'. מטרת תכנית המוסמך היא לתת מענה לשני אתגרים אלה גם יחד. לשם כך תספק התכנית מקבץ של קורסים במשפט מסחרי, לצד מקבץ של קורסים בכלכלה ומנהל עסקים. השילוב של שתי הדיסיפלינות, להערכתנו, יועיל, ובמידה רבה הוא אף הכרחי, להענקת ייעוץ משפטי מעמיק ומקצועי.
מוסמכי/ות התכנית יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים LL.M ולספח התמחות במשפט עסקי מסחרי, הצמוד לאישור הזכאות.

מרכז אקדמי: ד"ר עומר קמחי