2024-03-18 09:00:00

2024-03-18 16:00:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

תכנית סדנת המחקר לשנת 2023

  אוניברסיטת רייכמן – משפטים, המכללה למנהל, אוניברסיטת תל אביב – משפטים, אוניברסיטת חיפה – משפטים, המכללה האקדמית נתניה, מכללת ספיר – משפטים, הקריה האקדמית אונו, אוניברסיטה עברית – משפטים, שערי מדע ומשפט, אוניברסיטת בר אילן – משפטים

הפורום האקדמי הישראלי לקניין רוחני:
תכנית סדנת המחקר לשנת 2023

Event Schedule תכנית הכנס

09:15-09:30 רישום והתכנסות

09:30-09:45 ברכות

 • פרופ’ דניאל בן אוליאל, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה (נציג המוסד המארח)
 • פרופ׳ טל ז׳רסקי, דיקן הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה

09:45-11:00 מושב 1 – זכויות יוצרים וסימני מסחר

יו״ר מושב: פרופ׳ אסף יעקב, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת ריכמן

 • פרופ׳ ניבה אלקין-קורן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, ודר׳ שרון בר-זיו, בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר: “החומה הדיגיטלית הסמויה מן העין: חסימת אתרי אינטרנט”
 • ד״ר מעיין פרל, בית הספר למשפטים המכללה האקדמית נתניה, פרופ׳ ניבה אלקין-קורן, לעיל, ודר׳ אוהד סומך, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב:
  “ACCESS TO PLATFORM DATA AND THE RIGHT TO RESEARCH UNDER US LAW”
 • פרופ׳ מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב: מאגר סימני המסחר המנדטורי המשוחזר

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:30 מושב 2 – פטנטים

יו״ר מושב: פרופ׳ מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

 • דר׳ שרון בר-זיו, לעיל, פרופ׳ מרים מרקוביץ’-ביטון, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן,
  ופרופ׳ אורית פישמן אפורי, הפקולטה למשפטים ע”ש חיים שטריקס, המכללה למנהל המסלול האקדמי: “קשרי אקדמיה-תעשיה: על פרשת דרכים”
 • דר׳ ליטל הלמן, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו ופרופ׳ גדעון פרחומובסקי, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית בירושלים: “THE FUTURE OF PATENT LAW”
 • פרופ׳ דניאל בן-אוליאל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה ופרופ׳ אריאל אזרחי, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת אוקספורד: “INTELLECTUAL PROPERTY INEQUALITY ALLEVIATION”

12:30-13:15 ארוחת צהריים

13:15-14:15 מושב 3 – עדכוני חקיקה, פסיקה והחלטות רשות הפטנטים

יו״ר מושב: פרופ׳ אורית פישמן אפורי, הפקולטה למשפטים ע”ש חיים שטריקס, המכללה למנהל המסלול האקדמי

 • פרופ׳ מרים מרקוביץ’-ביטון, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן
 • עו”ד הווארד פולינר, ראש אשכול קניין רוחני, מחלקת ייעוץ וחקיקה )אזרחי(, משרד המשפטים

14:15-14:30 הפסקה

14:30-16:00 מושב 4 – שולחן עגול: בינה מלאכותית ופלגיאריזם: היבטי אסדרה משפטית ומחקר אקדמי

יו״ר מושב: ד”ר אורי הכהן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב

 • פרופ’ דב גרינבאום, בית הספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת ריכמן
 • דר׳ שלומי בעער, מנכ״ל ומייסד משותף, C
 • דר׳ עמיר גפן, משרד החינוך
 • עו״ד רקפת פלד, שותפה, משרד עורכי דין גילת, ברקת ושות’