2024-03-07 09:00:00

2024-03-07 16:00:00

#logosContainer {transform:scale(0.7)} #logosContainer .lawHaifa {order:1}.elementor-field-group-organization {display:none!important}

 

 

 

 

 

האירוע עבר PASSED

הוגנות מגדרית באקדמיה

הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית ומערך ההוגנות המגדרית, אוניברסיטת חיפה

הוגנות מגדרית באקדמיה: אתגרים, מענים מבניים ואפיקים לשינוי

Event Schedule תכנית הכנס

09:00-09:15 התכנסות

09:15-09:30 ברכות

 • פרופ‘ טל ז‘רסקי, דיקאן הפקולטה למשפטים
 • פרופ‘ נויה רימלט, מנהלת מייסדת משותפת של הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית
 • פרופ‘ שולמית אלמוג, ראשת מערך ההוגנות המגדרית ומנהלת מייסדת משותפת של הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית

09:30-11:00 בין מגוון לשוויון מגדרי: סוגיות יסוד ודילמות רלוונטיות

 • פרופ‘ מונא מארון (אוניברסיטת חיפה) – אחרות כפולה באקדמיה
 • פרופ‘ שולמית אלמוג (אוניברסיטת חיפה) וד“ר גל אמיר (אוניברסיטת חיפה) – הוגנות מגדרית,הצטלביות (intersectionality) ומגוון באקדמיה
 • פרופ‘ נויה רימלט (אוניברסיטת חיפה) – על המתח שבין רב-תרבותיות לשוויון מגדרי: הדילמות שבשילוב חרדים וחרדיות בלימודים אקדמיים

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:45 אי-שוויון מגדרי באקדמיה: אתגרים וקשיים מערכתיים

 • ד“ר שרון בר-זיו (המכללה האקדמית ספיר), פרופ‘ מרים מרקוביץ ביטון (אוניברסיטת בר אילן) ופרופ‘ אורית פישמן אפורי (המכללה למנהל) – מבט עומק על הפער המגדרי בהשתתפות בתהליכי  העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה בישראל
 • ד“ר סיגל נגר-רון, ד“ר תמי רזי וד“ר שגית קדם ימיני (המכללה האקדמית ספיר) – הוגנות מגדרית? ניתוח רב צירי של תהליכי הגיוס והקידום של סגל אקדמי באמצעות כריית התהליכים
 • פרופ‘ יפעת ביטון ופרופ‘ שרה זמיר (המכללה האקדמית אחווה) – הערכת תכנית ה“בוסטר“ לשוויון מגדרי באקדמיה: מחזון למעשה

12:45-14:15 ארוחת צהריים

14:15-15:45 מענים מבניים לאי-שוויון מגדרי וכלים לשינוי

 • ד“ר עליזה פורמן רבינוביץ‘ (אוניברסיטת חיפה) – חקיקת שוויון מגדרי באקדמיה: ההשפעות הישירות והעקיפות של מדיניות מכסות מגדריות באקדמיה האירופית
 • פרופ‘ רועי גילבר (המכללה האקדמית נתניה) וד“ר גליה הילדסהיימר (המרכז האקדמי פרס ברחובות) – תפקיד האחראית על מניעת הטרדה מינית במוסדות להשכלה גבוהה – האם משקף הוגנות מגדרית?
 • שלומית פלדמן ודיקלה שמילוביץ (אוניברסיטת חיפה) – השתתפות של חוקרות בתחילת דרכן במוקדי קבלת החלטות – קידום או מכשול? מקרה מבחן של אוניברסיטת חיפה כחלק מפרויקט מחקר אירופאי