תוכנית הלימודים – תואר שני כללי

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים במסלולי הלימוד הבאים:
מסלול א׳ עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
מסלול זה מחייב השתתפות בקורסים (ביניהם הגשת שתי עבודות סמינריוניות וקורסים ייעודיים) בהיקף כולל של 28 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש”ס) וכן כתיבת עבודת תיזה
שמשקלה 50% מציון התואר הסופי. הקורסים נלמדים במשך ארבעה סמסטרים, לכל היותר. שנה נוספת במסלול זה מיועדת לכתיבת התיזה.

תנאי הקבלה למסלול זה: ממוצע של 90 לפחות בלימודי התואר הראשון, הסכמת מנחה להנחות את התלמיד/ה והחלטה חיובית של ועדת הקבלה. רישום למסלול א׳ אינו מבטיח
הישארות בו, שכן על התלמיד/ה לעמוד בתנאים נוספים, דוגמת מציאת מנחה, השתתפות בקורס: “סדנת הכנה לכתיבת תיזה”.

מסלול ב׳ ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
מסלול זה מחייב השתתפות בקורסים (ביניהם הגשת שתי עבודות סמינריוניות וקורסים ייעודיים) בהיקף כולל של 32 שעות שבועיות סמסטריאליות (שש”ס). הקורסים נלמדים
במשך ארבעה סמסטרים, לכל היותר. המשקל המצרפי של שתי העבודות הסמינריוניות מהווה 30% מציון התואר הסופי.
בשני המסלולים ניתן ללמוד במסגרת תואר שני כללי במשפטים. מוסמכי/ות תכניות ללא התמחות יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים (LL.M). כן ניתן ללמוד בשני המסלולים במסגרת תכנית תואר שני עם התמחות, כמפורט להלן. מוסמכי תכניות עם התמחות יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים (LL.M) או מוסמך
האוניברסיטה (M.A) בהתאם לתכנית, וכן לספח התמחות הצמוד לאישור הזכאות.

בשני המסלולים חלה חובה ללמוד את הקורס “תורת המשפט: סוגיות מתקדמות”.