​​מדיניות ניהול זכויות קניין רוחני במגזר המו”פ הממשלתי

demoCenterL

המגזר הציבורי משקיע במחקר ופיתוח (מו”פ) באופן ישיר ועקיף באמצעות גורמים שונים לרבות מכוני המחקר הממשלתיים, התעשייה הצבאית, וכן מחקר המתבצע ביוזמת משרדי הממשלה השונים דרך לשכות המדענים הראשים שלהם, באמצעות הוצאת קולות קוראים, המזמינים מחקרים מקהילת החוקרים. המדובר במחקר יישומי המוכוון לענות על צרכי הציבור, וכן אמצעי לקידומה של רווחת התושבים והכלכלה הלאומית. הגורמים השונים העוסקים בנושא המו”פ ממשלתי פועלים בדרכים שונות לעידוד העברת ידע, ולמסחור זכויות קניין רוחני. באותם מקרים בהם חלים כללים על מסחור ידע באמצעות תקנונים, רישיונות או חוזים, מתעוררים לעיתים קשיים במימוש הזכויות בקניין הרוחני ובאכיפת המדיניות.

בשנים האחרונות הועלו הצעות רבות ומגוונת לרפורמה במדיניות המחקר והפיתוח של מדינת ישראל, אשר נוגעות לאופן השימוש בידע שמקורו במימון ציבורי. הצעות אלו מעוררות חשיבה בנוגע למתח המובנה בין יעדי המימון הציבורי של מחקר ופיתוח במגזר הממשלתי לבין קניין רוחני: קניין רוחני נועד בעיקרו לעודד השקעה במחקר ופיתוח במגזר הפרטי. לפיכך, האם ישנה הצדקה או תועלת בהחלת מנגנון זה גם על המחקר והפיתוח המתבצעים במגזר הממשלתי? מתח זה מעורר שאלות חשובות בדבר אופייה ותפקידיה של מערכת המחקר והפיתוח הציבורית בישראל ומשקף חילוקי דעות בנוגע ליעדיה של ההשקעה הציבורית במחקר במגזר הממשלתי ולאמצעים האופטימאליים להשגת יעדים אלו. הדבר הבולט ביותר במצב הקיים בהקשר זה הוא העדר בחינה של כלל ההיבטים הנוגעים למסחור המו”פ הממשלתי, וביניהם, היקף פעילות רישום הפטנטים המתבצעת בפועל וכן סוגית הבעלות בתוצרי הידע וחלוקת התמלוגים, דבר המקשה על גיבוש מדיניות כוללת בנושא.

במסגרת המחקר נערכה בחינה מקיפה של סוגיית מסחור הקניין הרוחני שמקורו במו”פ ממשלתי בביצוע עצמי בישראל. נבחנו ההסדרים המשפטיים הנוגעים למסחור זכויות הקניין הרוחני, תוך בחינת התפוקות של המגזר הממשלתי, באמצעות ניתוח הגשת בקשות לרישום פטנט בבעלות המדינה. כמו כן נבחנו מנגנוני חלוקת התמלוגים הקיימים במגזר הממשלתי בישראל, תוך השוואה למודלים הקיימים במעבדות ממשלתיות בארצות הברית. השוואה זו בוצעה על בסיס הדמיון באופי פעילות המו”פ המתבצעת במעבדות אלו, ומטרותיה. לבסוף, נערך מיפוי של הגורמים האמונים על מסחור הידע, וניתוח השיקולים הרלבנטיים למקבלי החלטות במגזר הממשלתי בסוגיות מסחור תוצרי הידע על סמך הספרות הקיימת ומחקר השוואתי.

למסמך המלא: מדיניות ניהול זכויות קניין רוחני במגזר המו”פ הממשלתי

הפרוייקט נערך במימון משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (2013-2014).

סגל המרכז

ivaE

פרופ’ ניבה אלקין-קורן,
ראש המרכז למשפט וטכנולוגיה

elkiniva@law.haifa.ac.il

oren 5

ד”ר שרון בר-זיו


sharon.barziv@gmail.com