Research Forum for the of Rule of Law

ROLF
אירועים
בתקשורת
מחקר והוראה

המוקד לחקר שלטון החוק בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, הוקם במטרה לתת מענה לאתגרים בפניהם ניצבת החברה הישראלית כחברה השואפת להגשים את מחויבותה לעקרי שלטון החוק.
המוקד נועד לייצר במה לשיח בקרב הקהילה המשפטית, ובראשה הקהילה האקדמית המשפטית, וכן קובעי המדיניות באשר להתפתחויות בשדה המשפט אשר קשורות לאתגרים בהם ניצב שלטון החוק, בקבועי זמן הרלבנטיים להתמודדות עם אתגרים אלו.
באופן ספציפי בפני החברה הישראלית אתגרים שמקורם בגורמי כח הפועלים במערכות המשיקות למשפט – גורמי ההון, גורמי כח בפוליטיקה, בתקשורת, ובגופים השלטוניים. כן חשוף שלטון החוק גם לאתגרים שמקורם בתוך מערכת המשפט פנימה.
כחלק מפעילותו, מקדיש המוקד תשומת לב לאיתור האתגרים הללו ולחקר ההשפעות ההדדיות בין המערכות החברתיות השונות, וזאת בשים לב להליכי החקיקה והרגולציה בישראל, לזכויות הפרט והקבוצה, לעקרונות מבניים של השיטה (כגון עצמאות הרשות השופטת והפרדת רשויות), ליחס בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, וכמובן לאתגרים הנובעים משימוש בטכנולוגיה בעידן הסייבר.
במסגרת המוקד פועל צוות מחקר העוקב אחר ההתפתחויות בתחום החקיקה (לסוגיה) והפסיקה בישראל, בוחן התפתחויות בשדה המשפט המשווה, ומקיים שיח עם חוקרים מדיסציפלינות מקבילות, כגון מדע המדינה, סוציולוגיה, תקשורת וכלכלה.  במקביל, יוזם המוקד ימי עיון וכנסים בנושאים הקשורים לאתגרים לשלטון החוק, בהם נדונים אתגרים אלו הן מהזווית האקדמית והן מן השטח, בשיתוף הקהילה המשפטית הפעילה (שופטים, עורכי דין וחוקרים).

Staff