FLS

אודות

הפורום למשפט וחברה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה נועד לסייע בחקר סוגיות שמוקדן יחסי הגומלין שבין משפט וחברה, מתוך הכרה בחשיבות המימד החברתי של המשפט והמימד המשפטי של החברה בישראל ומחוצה לה. הפורום משמש מסגרת תומכת למגוון רחב של תחומי מחקר עיוניים ואמפיריים, וביניהם: משפט ושינוי חברתי; מוסדות משפטיים ותהליכי קבלת החלטות על-ידי בעלי תפקידים במוסדות אלה; הפער בין משפט עלי ספר למשפט הנוהג; יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות; משפט בחברות שסועות; משפט וגיאוגרפיה; משפט ותרבות; משפט ומיעוטים וחקר הפרופסיה המשפטית. הפורום מבקש לספק לחוקרים מישראל ומחו"ל בית אקדמי שמטרתו לקדם חשיבה בנושאים האמורים באמצעות סדנת מחקר, ימי עיון, כנסים ותוכנית הוראה מגוונת.

הפורום, המתכנס אחת לחודש לדיון בסוגיות נבחרות בתחום המשפט והחברה, ישמח לארח את המעוניינים לשאת ולהציג דברים בנושא.

לתיאום: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.