PosenLaw

אודות

פורום פוזן הוא גוף מחקר המתמקד במחשבה הפוליטית והמשפטית באירופה ובישראל. עיקר עניינו בהיסטוריה האינטלקטואלית של הפוליטיקה והמשפט, ובהשפעות ההדדיות בין תרבויות.
מושם דגש מיוחד על המילניום היהודי-אירופי, מורשתו במחשבה הפוליטית המודרנית, וחשי​בותו כבסיס לדיאלוג ישראלי - אירופי בזמננו.
הפורום, אשר הוקם באוקטובר 2003, הציב לו כמטרה לעודד שיח ומחקר בקרב חוקרים וסטודנטים, המתעניינים במחשבה פוליטית ומשפטית, על ציר ההשפעה היהודי-אירופי והאירופי-ישראלי.
 
הפורום מפעיל מעגל צעירים. מעגל הצעירים הינו קבוצת דיון, המיועדת לסטודנטים ולסטודנטיות מתואר ראשון ותארים מתקדמים ולחוקרים צעירים. זהו פורום דיוני-אקטואלי עם רובד עמוק, שמאפשר למשתתפיו ולמשתתפותיו להתדיין בנושאים העומדים על סדר היום בישראל ובעולם. אתם/ן מוזמנים/ות להתעדכן בדף הפייסבוק​ של מעגל הצעירים.
 
עיגון

פורום פוזן משתייך לפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, וזוכה לתמיכת קרן פוזן. הוא פתוח לכל המרצים, החוקרים והסטודנטים באוניברסיטה. הפורום מקיים קשרים עם חוקרים, משפטנים, אנשי ציבור, קרנות וגופים ציבוריים בישראל ובחו"ל. 

תחומי מחקר

ועדת ההיגוי של הפורום מעודדת מחקר מקורי וחדשני, ומארגנת הרצאות - סמינר, אשר יעובדו לסדרה של "ניירות עבודה" (working papers) ויזכו לתפוצה רחבה בישראל ובאירופה. הפורום מציע מספר קווי מתאר מחקריים:

המקורות היהודיים של המחשבה הפוליטית והמשפטית המודרנית 

השפעות יהודיות מקראיות, תלמודיות, ביניימיות, מודרניות ופוסט-מודרניות על תולדות המחשבה האירופית. חקר תפקידם הפעיל של טקסטים והוגים עבריים/יהודיים בתהליך המודרניזציה של הפוליטיקה והמשפט באירופה. מקורותיה היהודיים (לצד המקורות ההלניים והרומיים) של הפילוסופיה הפוליטית המודרנית. תקופות שיח יהודיות - אירופיות חשובות: ספרד בימי-הביניים, אמסטרדם במאה ה-18, הנאורות, המודרנה.

יסודות אירופיים ויהודיים - אירופיים במדינה, בחברה ובמשפט בישראל 
בחינת מקורות ההיסטוריה החוקתית, המחשבה הפוליטית והתרבות המשפטית בתקופת היישוב העברי ובמדינת ישראל. הגנאולוגיה של רעיונות ומושגים יהודיים במחשבה האירופית, והשפעתם הישירה והעקיפה על הפוליטיקה והמשפט בישראל. חקר קליטתם של יסודות יהודיים בתרבות המערבית כבסיס לבחינה מחדש של הדיכוטומיה בין יהדות לדמוקרטיה בשיח הציבורי הישראלי. ההיסטוריה האינטלקטואלית של פלסטינים ישראלים והדיאלוג שלהם עם אירופה - כיסוד להעשרת השיח הציבורי בישראל כיום.

ההיסטוריה כמסד לדיאלוג ישראלי - אירופי חדש 
המקורות היהודיים של מחשבה פוליטית ומשפטית באירופה המודרנית כבסיס אפשרי לדו - שיח חדש בין ישראל ואירופה כיום. היסודות היהודיים של תיאוריה חוקתית (שלטון החוק, הפרדת רשויות ממשל פדראלי), ופילוסופיה פוליטית (הקהילה והיחיד, צדק חברתי, חופש המחשבה והויכוח) באירופה המודרנית. על פי הגישה המוצאת בהיסטוריה "עבר שיש בו תועלת (usable past), יוכלו כיווני מחקר אלה להעמיק את השיח הציבורי בישראל, ולפתוח אופקים לדיאלוג צופה פני עתיד עם אירופה. לצד העיסוק במעמדה של ישראל כלפי האיחוד האירופי, יוצע דיון עומק בחלקה של ישראל בהיסטוריה האינטלקטואלית האירופית.

פעילויות

מתקיימים מספר סמינרים בשנה, ובהם מוזמנים מרצים מקומיים ואורחים, לרבות תלמידי מחקר, להציג את עבודתם ולשוחח עם עמיתיהם. מחקרים ראויים מופציםבמתכונת של "ניירות עבודה" לחוקרים ומוסדות רלוונטיים. הפורום מציע גם "דלת פתוחה" לסטודנטים המעוניינים בכל ההבטים של יחסי ישראל ואירופה - היסטוריים, מדיניים ומשפטיים. מלגות מחקר צנועות יועמדו לרשות חוקרים ותלמידי מחקר, אשר עבודתם נוגעת במישרין לתחומי העניין של הפורום. 

כל המעוניין בפעילות הפורום מוזמן לצרף את שמו לרשימת התפוצה.