דיני קניין / ד"ר מעין סודאי

זכות הקניין נתפסת בהגות הליברלית הקלאסית, כמו גם על ידי בית המשפט העליון בישראל, כזכות המקנה לאדם אפשרות להגשים את חירותו וליתן ביטוי לאישיותו ולאוטונומיה של רצונו הפרטי. זכות זו קיבלה מעמד של זכות על מוגנת בחוקי היסוד של מדינת ישראל. במסגרת הקורס "דיני קניין" נלמד להכיר את הזכות הקניינית, להבחינה מסוגים אחרים של זכויות, לבחון את ביטוי הזכות באשר לנכסים מוחשיים ולא מוחשיים, במקרקעין ובמטלטלין, ולהכיר את מגוון הזכויות הקיימות – בעלות, שכירות, שאילה ועוד. נעסוק במגוון של שאלות תיאורטיות ומעשיות הנוגעות לשיתוף בנכסים, להתנגשות בין זכויות ולזכויות בנכסי הזולת. דגש חשוב יינתן להכרת הזכות במקרקעין, ונלמד על היקפה ומהותה של זכות זו במשפט הישראלי, כמו גם על ההיסטוריה והפרקטיקה של רישום מקרקעין במדינת ישראל.