דיני נזיקין / פרופ' רונן פרי

דיני הנזיקין הם ענף של המשפט הפרטי העוסק בחיובים המוטלים על "אדם" (במשמעותו המשפטית הרחבה) כלפי זולתו במקרה של פגיעה בזכות או גרימת נזק. מכיוון שכל פעילות אנושית עלולה לפגוע באחר, דיני הנזיקין משתרעים, למעשה, על כל תחומי החיים, והיות שהאחריות בנזיקין מוטלת לעתים קרובות גם ללא יסוד נפשי מהסוג הנדרש על ידי המשפט הפלילי, והטלתה מותנית בהוכחת יסודות העילה ב"מאזן הסתברויות" (ולא מעבר לספק סביר) – היקף תחולתם של דיני הנזיקין רחב הרבה יותר מזק של המשפט הפלילי.

הקורס יציג את מושגי היסוד של התחום, יבחן את התנאים להטלת אחריות בנזיקין וידון בהסדרים משפטיים המטפלים בסוגים שונים של פעילויות, לרבות: העוולות הספציפיות המגנות על הגוף והחירות האישית; עוולות כלכליות ומסחריות (המגבילות, בין היתר, את התחרות המסחרית); רשלנות, לרבות רשלנות מקצועית (ורפואית) ורשלנות הגורמת נזק כלכלי או נפשי; הפרת חובות חקוקות ממקור חיצוני; הגנה מפני פגיעות בכבוד – לשון הרע, פגיעה בפרטיות, שימוש במידע פרטי, הטרדה ואפליה בהקשרים פרטיים; גרימת נזק על ידי חומרים מסוכנים, אש, מים ובעלי חיים; מוצרים פגומים; מטרדים ומפגעים סביבתיים; ותאונות דרכים.