משפט ציבורי / ד"ר אילן סבן

המשפט הציבורי עוסק בנורמות המשפטיות המסדירות דברים יסודיים ביחסים בינינו, בני החברה, ובעיקר את אופן קבלת ההחלטות הקולקטיביות המרכזיות בחיינו.חלק חשוב מההחלטות הללו מתקבל במוסדות השלטוניים של המדינה (כנסת, ממשלה, בתי המשפט וכדומה). מוסדות אלו, וחלוקת הכוח ביניהם, מתגבשים בפרוצדורות מורכבות. גם המוסדות השלטוניים וגם הפרוצדורות שאנחנו מקיימים מבטאים את ערכי היסוד שלנו כחברה. מהם הערכים אלו?מדובר בערכים המוצהרים במגילת העצמאות של מדינת ישראל ובתוך כך המחויבות המוצהרת של החברה הישראלית לדמוקרטיה. בקצרה, מדובר בנוסחת היסוד של ישראל כמדינה "יהודית ודמוקרטית".מכלול זה (של מוסדות, פרוצדורות וערכים) הם "כללי המשחק" שלנו כחברה – קווי-המסגרת להתנהלותנו – והם קרויים המשפט החוקתי.
מעבר לכך, נתמקד גם בחובות המפורטות יותר החלות על אחד ממוסדות היסוד שלנו – הרשות המבצעת (הממשלה, השלטון המקומי וגורמים נוספים). חובות אלו הן המשפט המינהלי.
בתמצית, עיקר הקורס הוא ההיכרות עם התשובות העיקריות שנותן המשפט הציבורי בישראל לאותן שאלות יסוד שמוצבות להכרעתו.
במסגרת זו עלינו להכיר מקרוב גם את "תורת הפרשנות" הנוהגת במשפט הישראלי, כלומר להכיר את האופן שבו אנו אמורים להבין את הנורמות המשפטיות שמנוסחות לרוב באורח מופשט. תורת הפרשנות הנוהגת היא "הפרשנות התכליתית".
ביחס לחלק מהתשובות הניתנות על ידי המשפט הציבורי נקיים גם דיון ביקורתי.