מיניות, מגדר ומשפט / פרופ' שולמית אלמוג

בסמינר זה נבקש לברר את האופן שבו המשפט מתמודד עם המקום המרכזי שהמיניות תופסת בקיום האנושי. נעסוק  בתפקידו של המשפט בהמשגה ואפיון של מיניות על מגוון ביטוייה, ובעיצוב נורמות באשר להתנהגות המינית "הנכונה", המוסרית והחוקית. בין היתר נעסוק בסוגיות של זנות, פורנוגרפיה, בחירה והסכמה במין ועוד.

נבחן שאלות הקשורות למיניות ומשפט כפי שהן באות לידי ביטוי בייצוגים תרבותיים שונים ומשתקפים גם במערכת המשפט.