יום הכנה ללימודי משפטים לתלמידי שנה א

יום הכנה מרוכז במסגרת הקורסים משפט הישראלי ומיומנויות משפט ומידע לקראת שנת הלימודים הראשונה בפקולטה למשפטים

 19 לאוקטובר 2017