LLM עם התמחות במשפט מנהלי אזרחי

ezminW

אודות

התכנית מפנה זרקור חדשני לתווך המשפטי שבו פועלת הרשות הציבורית בישראל של המאה העשרים ואחת. תווך זה כולל את כללי המשפט הציבורי, את כללי המשפט האזרחי, והיבטים דיוניים. התכנית עוסקת בתיאוריות של אסדרה (רגולציה) תוך התייחסות למארג חוקי היסוד ותוך התמקדות בפעילות השלטון המרכזי והמקומי בשדה המשפט האזרחי. במסגרת זו פורשת התכנית בפני התלמידים הזדמנות ייחודית לחקור את מערכות הדינים החולשת על רשויות המדינה השונות בתחומי המשפט החוקתי והמנהלי כמו-גם בתחומי החוזים, הנזיקין, המכרזים, המקרקעין (כולל תכנון ובניה), המיסוי וניהול ההליך המשפטי (סדר דין וראיות). דגש מושם באתגרים הנובעים מתהליכי הגלובליזציה ותשומת לב מוענקת גם למערך הביקורת על פעילות הרשות בתחום הפלילי, המשמעתי והאתי. מארג הקורסים המקיף, המעמיק והממוקד המוצע במס​​​גרת התכנית ניתן על-ידי צוות הוראה הכולל מורים אשר תחומי המשפט הציבורי והאזרחי הם תחומי המחקר האקדמי המרכזיים שלהם, וכן מרצים הפעילים בשירות הציבורי ובשפיטה. תכני הוראה מעניקים מענה מדויק לצרכיהם של עורכי ועורכות הדין המתעניינים בתחום, ובכלל זה כוללים קורסי חתך וקורסי עומק.
מוסמכי/ות התכנית יהיו זכאים/ות לתעודת מוסמך האוניברסיטה במשפטים LL.M ולספח התמחות במשפט מנהלי אזרחי, הצמוד לאישור הזכאות.

מרכז אקדמי: ד"ר רביע עאסי