ענישה בהסכמה חלופות להליכי משפט בפלילים

 אורן גזל 

בהדרכת: פרופ' אריאל בנדור
השופטת דורית ביניש

 חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה" אוניברסיטת חיפה
 הרשות ללימודים מתקדמים הוועדה הכלל-אוניברסיטאית לתלמידי מחקר

ספטמבר 2002

 

תוכן מקוצר 

   תקציר
1.מבוא
2.מטרת ההליך הפלילי והעונש
3.הצורך בחלופות להליך הפלילי
4.משפט משווה
5.ההליך הפלילי המלא לעומת החלופות
6.החלופות להליכי משפט פלילי בישראל
7.המאפיינים השונים של החלופות
8.סיכום
9.רשימת מקורות
10.נספח – תמצית ראיונות

הורדת העבודה בשני חלקים:

חלק 1 (פרקים 1 עד 5)
חלק 2 (פרקים 6-10)

תוכן מלא:


תקציר..............................................................................................................................
X

1.         מבוא..................................................................................................................... 1

2.       מטרת ההליך הפלילי והעונש .................................................................................... 9

2.1.          מטרות המשפט הפלילי..................................................................................... 9

2.2.          מטרת ההליך הפלילי..................................................................................... 10

2.3.          מטרות הענישה ושיקולי הענישה..................................................................... 15

2.3.1.                 שיקולי הענישה................................................................................................................... 16

2.3.1.1.                   הלימה..................................................................................................................... 16

2.3.1.2.                   הרתעה.................................................................................................................... 18

2.3.1.3.                   מניעה...................................................................................................................... 23

2.3.1.4.                   שיקום..................................................................................................................... 24

2.3.2.                 מטרות הענישה................................................................................................................... 25

2.3.2.1.                   גישה תוצאתנית........................................................................................................ 26

2.3.2.2.                   גישה גמולית............................................................................................................ 29

2.3.2.3.                   גישות מעורבות........................................................................................................ 35

3.     הצורך בחלופות להליך הפלילי ................................................................................ 37

3.1.         העומס על מערכת אכיפת החוק הפלילי והסיבות לו.............................................. 37

3.2.          השלכות העומס התמשכות ההליכים............................................................... 43

3.3.          השלכות העומס סגירת תיקים....................................................................... 55

3.4.           השלכות העומס – הפגיעה בשוויון וביחסיות באכיפת החוק................................... 58

3.5.            השלכות העומס – האכיפה הפלילית ואמון הציבור במשטרה................................. 68

3.6.            השלכות העומס – הרשעת חפים מפשע............................................................. 68

3.7.          קרימינליזציה של הפרות קלות ועקרון האשמה................................................... 72

4.         משפט משווה....................................................................................................... 85

4.1.          ארצות-הברית............................................................................................... 85

4.1.1.                 ההליך הפלילי הרגיל בארצות-הברית.................................................................................... 85

4.1.2.                 סמכות התובע.................................................................................................................... 86

4.1.3.                 הליכים פשוטים בעבירות קלות............................................................................................ 87

4.1.4.                 הסטת תיקים....................................................................................................................... 88

4.1.5.                 הודאות באשמה.................................................................................................................. 90

4.1.6.                 הסדרי טיעון........................................................................................................................ 91

4.1.6.1.                   התפתחות הפרקטיקה................................................................................................ 91

4.1.6.2.                   הסדרי טיעון על אישומים ועל העונש.......................................................................... 93

4.1.6.3.                   היקף השימוש בהסדרי טיעון...................................................................................... 94

4.1.6.4.                   מעורבות שופטים בהסדרים....................................................................................... 94

4.1.7.                 סנקציות אזרחיות................................................................................................................ 95

4.2.          אנגליה ווילס................................................................................................ 97

4.2.1.                 ההליך הפלילי באנגליה ווילס................................................................................................ 97

4.2.2.                 סמכויות התובע.................................................................................................................. 98

4.2.3.                 הודאות באשמה.................................................................................................................. 99

4.2.4.                 הסדרי טיעון...................................................................................................................... 100

4.2.4.1.                   הסדרי טיעון בדבר האישומים................................................................................... 100

4.2.4.2.                   מעורבות בית-המשפט בהסדרי טיעון........................................................................ 101

4.2.4.3.                   היקף השימוש בהסדרי טיעון באנגליה........................................................................ 103

4.2.5.                 עבירות קנס...................................................................................................................... 103

4.2.6.                 התראה רשמית................................................................................................................. 104

4.2.7.                 קנסות אזרחיים במסים....................................................................................................... 104

4.3.          גרמניה...................................................................................................... 105

4.3.1.                 ההליך הפלילי הרגיל.......................................................................................................... 107

4.3.2.                 עבירות מינהליות.............................................................................................................. 108

4.3.3.                 צו ענישה.......................................................................................................................... 109

4.3.3.1.                   הליך הוצאת צו ענישה............................................................................................. 109

4.3.3.2.                   אישור פורמאלי של שופט שלום.............................................................................. 109

4.3.3.3.                   האפשרויות של מקבל הצו....................................................................................... 109

4.3.3.4.                   העונשים המוטלים בצו ענישה.................................................................................. 110

4.3.3.5.                   העבירות בגינן מוצא צו ענישה................................................................................. 110

4.3.3.6.                   היקף השימוש בהליך............................................................................................... 111

4.3.4.                 סמכות תובע וסגירת תיקים................................................................................................ 111

4.3.4.1.                   סגירת תיק בלא תנאי............................................................................................... 111

4.3.4.2.                   סגירת תיק מותנית.................................................................................................. 112

4.3.5.                 הודאות באשמה והסדרי טיעון............................................................................................. 112

4.3.5.1.                   הגישה המסורתית................................................................................................... 112

המצב כיום.................................................................................................................................................. 113

החיסכון בזמן עקב הודאה............................................................................................................................. 114

4.4.          חלופות במדינות נוספות................................................................................ 114

4.4.1.                 צרפת............................................................................................................................... 115

4.4.1.1.                   סמכויות התובע וסוגי הליכים.................................................................................. 115

4.4.1.2.                   צו ענישה............................................................................................................... 115

4.4.1.3.                   כופר..................................................................................................................... 116

4.4.1.4.                   עבירות קנס............................................................................................................ 116

4.4.1.5.                   טיפול במקום הליכים בעבירות סמים........................................................................ 116

4.4.1.6.                   הודאות באשמה...................................................................................................... 116

4.4.1.7.                   הסדרי טיעון........................................................................................................... 117

4.4.2.                 הולנד............................................................................................................................... 118

4.4.2.1.                   סמכויות התובע וסוגי הליכים.................................................................................. 118

4.4.2.2.                   קנס בידי תובע וסגירת תיקים מותנית........................................................................ 119

4.4.2.3.                   סגירות תיקים במשטרה........................................................................................... 120

4.4.3.                 בלגיה............................................................................................................................... 121

4.4.3.1.                   סמכויות התובע וסוגי הליכים.................................................................................. 121

4.4.3.2.                   קנס בידי תובע........................................................................................................ 122

4.4.3.3.                   הסדרי טיעון........................................................................................................... 122

4.4.4.                 דנמרק.............................................................................................................................. 122

4.4.5.                 איטליה............................................................................................................................. 124

4.4.5.1.                   הרפורמה המעבר לשיטה האדוורסרית................................................................... 124

4.4.5.2.                   העיקרון של פשטות מרבית של ההליך...................................................................... 125

4.4.5.3.                   משפט מקוצר......................................................................................................... 126

4.4.5.4.                   ענישה בהסכמה...................................................................................................... 127

4.4.5.5.                   משפט ישיר ומשפט מידי.......................................................................................... 127

4.4.5.6.                   צו ענישה............................................................................................................... 128

4.4.5.7.                   הליכים בפני בית-משפט השלום............................................................................... 128

4.4.5.8.                   כישלון הרפורמה?.................................................................................................. 129

4.4.6.                 סקוטלנד........................................................................................................................... 130

4.4.6.1.                   ההסדר משנת 1987 - קנס של פרקליט מחוז.............................................................. 130

4.4.6.2.                   ההצעה של ועדת סטיוארט....................................................................................... 130

4.4.6.3.                   התיקון לחוק.......................................................................................................... 131

4.4.6.4.                   הפעלת ההליך נתונים אמפיריים........................................................................... 132

5.         ההליך הפלילי המלא לעומת החלופות..................................................................... 134

5.1.          החלופות ענישה בהסכמה........................................................................... 134

5.2.          בחינת היתרונות של ענישה מוסכמת והביקורות עליה......................................... 142

5.2.1.                 הרתעה............................................................................................................................. 142

5.2.2.                 גמול................................................................................................................................ 146

5.2.3.                 שוויון.............................................................................................................................. 148

5.2.4.                 הזכויות הדיוניות של הנאשם.............................................................................................. 158

5.2.5.                 כפייה............................................................................................................................... 160

5.2.6.                 החשש מהרשעת חפים מפשע............................................................................................. 163

5.2.7.                 חלוקת התפקידים בין התביעה לבין בית-המשפט.................................................................. 185

5.2.8.                 התועלת בהכרעה שיפוטית................................................................................................. 191

5.2.9.                 אמון הציבור..................................................................................................................... 192

5.2.10.                חקר האמת....................................................................................................................... 193

5.2.11.                פתרונות אחרים למגבלות המערכת.................................................................................... 195

5.2.12.                נפגע העבירה.................................................................................................................... 198

5.2.13.                קיומו של אינטרס מיוחד להימנע מקיום הליך....................................................................... 201

5.2.14.                החלופות כפשרה.............................................................................................................. 203

5.3.          מסקנות...................................................................................................... 205

6.         החלופות להליכי משפט פלילי בישראל................................................................... 206

6.1.          כללי......................................................................................................... 206

6.2.          הודאות והסדרי טיעון לא מפורשים................................................................. 206

6.2.1.                 תפקידה של ההודאה.......................................................................................................... 206

6.2.2.                 הסיבות להודאה באשמה.................................................................................................... 207

6.2.3.                 ההודאה כשיקול לקולא גישת החרטה וגישת התמורה........................................................ 208

6.2.4.                 הביקורת על גישת התמורה................................................................................................ 212

6.2.5.                 המצב בפועל.................................................................................................................... 215

6.3.          הסדרי טיעון............................................................................................... 216

6.3.1.                 הדין בישראל - כללי.......................................................................................................... 216

6.3.1.1.                   הגדרה וסוגי הסדרים................................................................................................ 216

6.3.1.2.                   תפקיד התביעה, הנאשם, הקורבן ובית-המשפט.......................................................... 217

6.3.1.3.                   המחלוקת בדבר הסדרי טיעון.................................................................................... 218

6.3.2.                 קבלה ודחייה של הסדרים................................................................................................... 220

6.3.2.1.                   הסדרי טיעון על אישומים......................................................................................... 221

6.3.2.1.1.                    ביקורת שיפוטית על בחירת האישומים בבג"ץ............................. 221

6.3.2.1.2.                    ביקורת שיפוטית על בחירת האישומים בערכאה הדיונית........ 223

6.3.2.1.3.                    הרשעה בעבירה חמורה מהמוסכם המתגלה מהעובדות............... 225

6.3.2.1.4.                    ההשלכה של שינוי כתב-האישום בהסדר על העונש.................... 226

6.3.2.2.                   קבלה ודחייה של הסדרים בדבר העונש...................................................................... 227

6.3.2.2.1.                    סוגי הסדרים על העונש...................................................................... 227

6.3.2.2.2.                    המחלוקת בפסיקה............................................................................... 227

6.3.2.3.                   דחיית הסדרי טיעון – הצורך בשינוי הדין................................................................... 231

6.3.2.3.1.                    דחיית הסדרים על העונש.................................................................. 232

6.3.2.3.2.                    דחיית הסדרים על האישומים.......................................................... 247

6.3.3.                 מעורבות שופטים............................................................................................................. 252

6.3.3.1.                   הלכת בחמוצקי....................................................................................................... 252

6.3.3.2.                   ההתעלמות מהנחית בית-המשפט העליון................................................................... 253

6.3.3.3.                   הטענות כנגד מעורבות שיפוטית בהסדרי טיעון.......................................................... 256

6.3.3.3.1.                    הנאשם עלול להודות תחת כפייה.................................................... 256

6.3.3.3.2.                    השופט יתקשה לנהל משפט הוגן אם הצעתו תידחה................... 257

6.3.3.3.3.                    חוסר מידע בידי השופטים................................................................. 257

6.3.3.3.4.                    החשש מפגיעה בטוהר ההליך ובכבוד בית-המשפט...................... 257

6.3.3.4.                   הטענות בזכות מעורבות שיפוטית בהליך.................................................................. 258

6.3.3.4.1.                    סיוע בסיום מהיר של תיקים............................................................ 258

6.3.3.4.2.                    הסרת עננת חוסר הוודאות................................................................ 260

6.3.3.4.3.                    החזרת השליטה על גזירת הדין לבית-המשפט.............................. 260

6.3.3.4.4.                    ביקורת על התביעה............................................................................. 261

6.3.3.4.5.                    חשיפת הפעילות, הסדרתה והבטחת ביקורת................................ 261

6.3.3.5.                   הפתרון המוצע – הסדרת המעורבות השיפוטית......................................................... 261

6.4.          עבירות קנס................................................................................................ 263

6.4.1.                 כללי................................................................................................................................ 263

6.4.2.                 סמכות תובעת.................................................................................................................. 264

6.4.3.                 הרשעה בעבירת קנס.......................................................................................................... 264

6.4.4.                 התמריצים לשלם את הקנס................................................................................................ 265

6.4.4.1.                   הטרחה בקיום הליך משפטי...................................................................................... 265

6.4.4.2.                   השפעת ההרשעה על התמריצים לשלם את הקנס....................................................... 265

6.4.4.3.                   החמרה בעונש בהליך משפטי................................................................................... 266

6.4.5.                 גבייה ואכיפה.................................................................................................................... 267

6.5.          עבירות מינהליות........................................................................................ 269

6.5.1.                 כללי................................................................................................................................ 269

6.5.2.                 הוראות חוק העבירות המינהליות........................................................................................ 270

6.5.3.                 התמריצים לתשלום הקנס.................................................................................................. 271

6.5.4.                 סמכות תובעת.................................................................................................................. 272

6.5.5.                 הביקורת השיפוטית על החלטת התביעה.............................................................................. 273

6.5.6.                 גבייה ואכיפה.................................................................................................................... 274

6.6.          כופר......................................................................................................... 275

6.6.1.                 כללי................................................................................................................................ 275

6.6.2.                 היקף השימוש בכופר......................................................................................................... 275

6.6.3.                 הרשות המטילה את הכופר................................................................................................. 276

6.6.4.                 סמכות תובעת.................................................................................................................. 277

6.6.5.                 גבייה ואכיפה.................................................................................................................... 277

6.7.          סגירת תיק מותנית....................................................................................... 277

6.7.1.                 כללי................................................................................................................................ 277

6.7.2.                 הסמכות........................................................................................................................... 278

6.7.3.                 סוגי התנאים לסגירת התיק................................................................................................. 279

6.7.3.1.                   שירות למען הציבור............................................................................................... 279

6.7.3.2.                   תרומה למטרה מסוימת........................................................................................... 280

6.7.3.3.                   פיצוי הנפגע............................................................................................................ 280

6.7.3.4.                   התפטרות ממשרה או הליכים משמעתיים.................................................................. 281

6.7.3.5.                   גישור פלילי........................................................................................................... 281

6.8.          עיצומים וקנסות אזרחיים.............................................................................. 282

6.8.1.                 כללי................................................................................................................................ 282

6.8.2.                 ההסדר בחקיקה................................................................................................................. 283

6.8.3.                 ענישה אזרחית והחלופות להליכי משפט פלילי..................................................................... 284

6.8.3.1.                   היתרונות של הענישה האזרחית בהשוואה לחלופות................................................... 285

6.8.3.2.                   היתרונות של החלופות על פני הענישה האזרחית....................................................... 286

6.8.3.3.                   מסקנות................................................................................................................. 289

6.9.          צו מוסכם................................................................................................... 289

7.         המאפיינים השונים של החלופות............................................................................ 291

7.1.          כללי......................................................................................................... 291

7.2.          הבסיס המשפטי........................................................................................... 293

7.3.          אישור משפטי............................................................................................. 300

7.4.          סוג העונש.................................................................................................. 311

7.5.          סמכות הרשות לקצוב את העונש..................................................................... 315

7.6.          הרשות המינהלית המטילה את העונש............................................................. 321

7.7.          שימוע מוקדם, השגה וערר............................................................................ 326

7.8.          הצורך בהודאת החשוד................................................................................. 331

7.9.          הרשעה..................................................................................................... 333

7.10.            הצעה לאיחוד החלופות............................................................................ 342

8.         סיכום................................................................................................................ 348

9.         רשימת מקורות................................................................................................... 353

9.1.          חקיקה....................................................................................................... 353

9.2.          פסיקה....................................................................................................... 356

9.3.          פרסומים רשמיים והנחיות מינהליות............................................................... 361

9.4.          ספרות....................................................................................................... 363

10.       נספח – תמצית ראיונות........................................................................................ 376