הרשמה למבחן כניסה באנגלית

הרשמה למבחן אנגלית - תאריך ייקבע בתיאום מראש
מועמד/ת ללימודים בביה"ס לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה ונבחן במבחן כניסה באנגלית שעורך ביה"ס– מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן (לשון זכר כלשון נקבה):
1. אני מודע לכך שהפקולטה תעניק לי הארכת זמן במבחן ההתאמה על בסיס הצהרתי לעיל. במידה ואתבקש בעתיד על ידי הפקולטה או מי מטעמה, אני מתחייב להמציא את כל האישורים, רפואיים או אחרים, התומכים בהצהרה.
2. אני מודע לכך שבמידה שהצהרתי תתגלה כמצג שווא, יהיה הדבר עילה להפסקת לימודים על ידי ביה"ס לקרימינולוגיה, וזאת גם אם אעמוד בדרישות המשך הלימודים מבחינות אחרות.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z