בית הספר לקרימינולוגיה

הרשמה למבחן ייעודי בקרימינולוגיה

פורמט מבחן ההתאמה למועמדים לשנה”ל תשפ”ג
חלק ראשון – צפייה בהרצאה מוקלטת בתחום הקרימינולוגיה, ולאחריה מענה על שאלות בעקבות ההרצאה.
חלק שני – קריאת מאמר בעברית בתחום הקרימינולוגיה, ולאחר מכן מענה על שאלות בעקבות הקריאה.

מבחן התאמה ייעודי למועמדים/ות יתקיים במועד:
4/8/2022
מועמד/ת יכול/ה לגשת פעם אחת בלבד למבחן.

הרשמה למבחן קרימינולוגיה בתאריך 04.08.2022
זכאות לתוספת זמן במבחן - מועמד/ת ללימודים בביה"ס לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה ונבחן במבחן התאמה שעורך ביה"ס – מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן (לשון זכר כלשון נקבה):
1. אני מודע לכך שהפקולטה תעניק לי הארכת זמן במבחן ההתאמה על בסיס הצהרתי לעיל. במידה ואתבקש בעתיד על ידי הפקולטה או מי מטעמה, אני מתחייב להמציא את כל האישורים, רפואיים או אחרים, התומכים בהצהרה.
2. אני מודע לכך שבמידה שהצהרתי תתגלה כמצג שווא, יהיה הדבר עילה להפסקת לימודים על ידי ביה"ס לקרימינולוגיה, וזאת גם אם אעמוד בדרישות המשך הלימודים מבחינות אחרות.