תוכנית הלימודים – במשפט ובריאות

סמסטר קיץ תשפ"ב

סמסטר א' תשפ"ג

מגדר בריאות ורפואה / ד”ר חדוה אייל

2 שש”ס250.5526  במהלך הקורס נדון בנושאי בריאות ורפואה מפרספקטיבה מגדרית. נדון בפרקטיקות רפואיות ובריאותיות תוך בחינה של מרחבי חקיקה ומדיניות באמצעות פרספקטיבות מגדריות ופמיניסטיות. נתמקד

פסיכיאטריה ומשפט / ד”ר שמואל וולפמן

2 שש”ס250.5017  מטרת הקורס היא לבחון את המעמד המשפטי וזכויות חולי הנפש בתחומים שונים של המשפט. נקודות המוצא של הנושאים שיילמדו יהיו החוקים השונים הנוגעים

סמסטר ב' תשפ"ג

סמסטר קיץ תשפ"ג

מבוא לרשלנות רפואית / פרופ’ רונן פרי

2 שש”ס250.5533  הקורס יניח תשתית עיונית ומעשית לניתוח וניהול תיקי רשלנות רפואית. הואיל וסוגיית הרשלנות הרפואית נגזרת מן הדיון הכללי בעוולת הרשלנות, מבנה הקורס יתבסס