הנחיות

משפטים ללא משפטנים/ות

כללי
הנחיות אלו נוגעות לתכנית משפטים ללא משפטנים/ות (M.A) לבוגרי/ות תואר ראשון או שני במדעי הרוח, מדעי החברה, רווחה ובריאות, מנהל עסקים, משאבי אנוש וחינוך. התכנית תקנה תואר M.A. במשפטים ללא משפטנים.
התכנית אינה מחקרית ואינה כוללת אפשרות כתיבת עבודת תיזה. סיום הלימודים במסלול המוצע בתכנית אינו מאפשר המשך לימודים לתואר מחקרי במשפטים.
הלימודים בתכנית לא יוכרו כחלק מן החובות לתואר ראשון במשפטים.
למען הסר ספק – הלימודים אינם מאפשרים עיסוק בעריכת דין.

מסגרת התכנית
הלימודים יתקיימו פעמיים בשבוע, באופן המותאם ללימודים ועבודה במקביל. הלימודים בתכנית יתקיימו במשך ארבעה סמסטרים רצופים: סמסטר א’, סמסטר ב’, סמסטר קיץ וסמסטר א’, במתכונת המאפשרת לתלמידים/ות לסיים את התואר בתוך כ – 15 חודשים בסך הכל.

תנאי קבלה

  • התכנית מיועדת לבוגרי/ות תואר ראשון או שני, בתחומים המפורטים בסעיף 1, מאוניברסיטה מוכרת בישראל או בחו”ל, אשר השלימו את לימודיהם בממוצע של 80 ומעלה. כמו כן יוכלו להתקבל בעלי/ות תואר שלישי בתחומים שפורטו בסעיף 1.
  • הקבלה מותנית בעמידה בקריטריונים המקובלים באוניברסיטת חיפה ומפורטים בתקנוניה, ובהחלטת הפקולטה למשפטים.
  • לועדה ללימודים מתקדמים בפקולטה למשפטים שיקול-דעת לקבלת או דחיית מועמדים/ות מבין הנרשמים/ות. לועדה שיקול דעת במקרים יוצאי דופן לאשר קבלה חריגה של תלמידים/ות, מנימוקים מיוחדים, הכל בהתאם להחלטת מל”ג מיום 12.9.17 בנוגע לאפשרות החריגה מתנאי קבלה.

שכר לימוד
גובה שכר לימוד לתלמידי התכנית לתואר שני בלימודי משפט לבוגרי.ות תואר ראשון שאינם.ן משפטנים.ות –  תשפ”ג

מבנה הלימודים
תכנית הלימודים הינה מובנית, בהתאם להחלטת מל”ג 735/10, והיקפה 56 שש”ס. יש להשתתף בכל הקורסים המיוחדים לתכנית ולבחור שני סמינריונים מתוך המוצעים במסגרת התכנית. במסגרת התכנית יתקיימו קורסים המשלבים הוראה פרונטלית עם שיעורים מתוקשבים.

תנאי מעבר
חישוב הציון הסופי לתואר יהיה מבוסס על שקלול הציונים בכל אחד מהקורסים בהתאם להיקפו (שש”ס), בכפוף להוראות שלהלן:

שתי עבודות סמינריוניות 30%

ציון ממוצע בכל הקורסים 70%

קבלת התואר השני מותנית בהשלמת הדרישות כמפורט לעיל, בציון ממוצע של 76 לפחות בתוכנית כולה ובציון ממוצע של 76 לפחות בשתי עבודות סמינריוניות.

* על התכנית יחולו אמות המידה והכללים המחייבים בהתאם להחלטות המל”ג הרלוונטיות וכן הכללים והתנאים החלים על לימודי תואר שני במשפטים באוניברסיטת חיפה, אלא אם נקבע אחרת בהנחיות אלו.