Access to Knowledge in Higher Education

על הפרויקט
דיני זכויות יוצרים מהווים בשנים האחרונות אחד החסמים המרכזיים להנגשת חומרי לימוד (כגון: מחקרים, מאמרים, הרצאות ומערכי שיעור, סיכומים, טבלאות, סרטים, צילומים ונתונים אמפיריים) לצורכי הוראה ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה. הדבר נובע, בין היתר, מחוסר הוודאות המשפטי בנוגע לגבולות השימושים המותרים בחומרים אשר מוגנים בזכויות יוצרים. תופעה זו פוגעת באיכות ההוראה והמחקר וביכולתם של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לשרת את שליחותם הציבורית.

מטרת הפרויקט הינה להסיר חסמים לשימוש ביצירות לצורכי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה על ידי ניסוח כללי שימוש הוגן שיותאמו לצרכים המיוחדים וליעדים הציבוריים של מוסדות אלה בקידום המחקר וההוראה. הפרויקט התקיים בשיתוף המסלול האקדמי של המכללה למנהל.

במסגרת יוזמה זו הוקם פורום בהשתתפות נציגי מרבית המוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר גיבש עקרונות פעולה מוסכמים לשימוש הוגן ביצירות לצורכי הוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

​הפורום נוסד על ידי המרכז למשפט וטכנולוגיה בשיתוף עם בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי – המכללה למנהל. הפורום מנוהל בראשות פרופ’ ניבה אלקין-קורן, ד”ר אורית פישמן-אפורי וגב’ עמירה דותן. ​

להלן הכללים שגובשו:
השכלה נגישה

שימוש הוגן במוסדות להשכלה גבוהה
האקדמיה מהווה קהילה של יוצרי תוכן ומשתמשי תוכן לצורכי הוראה, חינוך ודעת. למוסדות להשכלה גבוהה תפקיד חשוב ביצירתו ובהנחלתו של ידע אקדמי, לציבור החוקרים, לסטודנטים ולציבור הרחב. תפקיד זה מקבל דגש מיוחד במדינת ישראל בה המוסדות להשכלה גבוהה הם ברובם מוסדות ללא כוונת רווח וחלקם אף מסתייעים בתמיכה ציבורית בהיקף זה או אחר.
בחוק זכויות היוצרים החדש, שנחקק לאחרונה, הורחבו לכאורה גבולות השימושים המותרים, שכן החוק מתיר “שימוש הוגן ביצירה”. עם זאת, גבולות השימושים המותרים אינם מוגדרים בצורה ברורה בחוק החדש, וחוסר הוודאות המשפטי פוגע לעיתים בתפקודם של כל המוסדות להשכלה גבוהה. כך, נוצר ‘אפקט מצנן’ בו גם שימושים מותרים והוגנים אינם מתרחשים עקב החשש לתביעה משפטית. התוצאה היא שבמקרים רבים המוסדות נמנעים מפעילות לגיטימית. תופעה זו פוגעת לעיתים באיכות ההוראה והמחקר וביכולתם של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל לשרת את שליחותם הציבורית. מטרות הפרוייקט הן בין היתר איזון ראוי בין שימוש הוגן בהשכלה הגבוהה לבין זכויות יוצרים וסיוע בשיפור הנגישות של חומרי הוראה ומחקר המוגנים בזכויות יוצרים בקרב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

אימוץ עקרונות הפרויקט על ידי בית המשפט
בתאריך 27.11.2013 אושר הסכם הפשרה בתיק שבין האוניברסיטה העברית לבין מוסד ביאליק והוצאת שוקן. אנו שמחים לבשר כי הכללים של פורום השכלה נגישה – עקרונות השימוש ההוגן בהשכלה גבוהה, אומצו כמעט במלואם במסגרת ההסכם. מצורף גם תקציר ההסכם ובו פירוט התנאים שנקבעו לשימוש הוגן במקראות וב”שמורים אלקטרוניים”. אנו מודים לעו”ד ענת טל מהאוניברסיטה העברית שעמדה בהתמדה בחזית, ובעיקר לעו”ד תמיר אפורי שניהל את המאבק המשפטי הזה בתבונה, בנחישות ובמקצועיות. ​

כתבו על הפרוייקט:

לדיווחים באנגלית ראו גם: Israeli Publishers and Hebrew University Reach Historic Agreement on Fair Use (Ariel Katz, 28.11.2013)