תשלומי הורים

במהלך השנים האחרונות, הקליניקה רשמה הישגים מרשימים בפעילות לקידום השוויון בתשלומי ההורים: 

הצעת חוק “שקיפות”: נוכח העובדה שבשנים האחרונות החל משרד החינוך להתיר גביית תשלומים גבוהה במערכת החינוך, המגיעה לאלפי שקלים ויותר בשנה במוסדות חינוך רשמיים תחת סעיפי גבייה שונים, תוך עקיפת הפיקוח הפרלמנטרי הממוסד בחוק, ניסחה הקליניקה הצעת לתיקון חוק לימוד חובה לפיה לא יאושרו תשלומים כלשהם לגבייה במערכת החינוך ללא פנייה של שר החינוך לקבל את היתר ועדת החינוך של הכנסת לגבי שיעורי הגבייה המקסימאליים. כך תוגשם רוח חוק לימוד חובה המקדם חינוך חינם ופיקוח פרלמנטרי הדוק על חריגה ממנו. הצעה זו הוגשה ע”י ח”כ פרופ’ יוסי יונה ועליה חתומים שלושים וחמישה חברי כנסת נוספים.   

לעיון בהצעת החוק

פסק דין בעת”מ 14364-0314 בית ספר שז”ר באשדוד – איסור גבייה של חוגים: החל משנת הלימודים תשס”ח, בעקבות מעבר בית ספר שז”ר באשדוד, הנמצא בשכונה מוחלשת, להיות בית ספר על איזורי ייחודי – החלה עיריית אשדוד בגבייה אסורה של תשלומי הורים, על מנת לממן שעות לימוד נוספות והוצאות נוספות מעבר למותר בחוק. תהליך זה הוביל להדרה של האוכלוסיה המתגוררת בסמוך לבית הספר מבית הספר. בעקבות פניות הקליניקה הופחתו תשלומי ההורים בבית הספר שעמדו על 5400 ₪ בלמעלה מ-2000 ₪. ועל אלו גבו תשלום נוסף בסך 1000 ₪ עבור לימודי נגינה. בעקבות עתירת הקליניקה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נפסק כי הגבייה עבור “חוגים” כדוגמת שיעורי הנגינה הינה בלתי חוקית כאשר בית המשפט מצא כי תשלומים אלו ” אינם מתיישבים עם זכות היסוד לחינוך ולשוויון בתחום החינוך ועם הוראות החוק, התקנות וחוזר המנכ”ל”.  בפסק הדין בית המשפט דחה את העתירה בכל הנוגע לגביית תשלומי עבור תכניות לימוד נוספות ייחודיות אשר התבססה על טיוטת חוזר מנכ”ל. על חלק זה בעתירה הגשנו ערעור לבית המשפט העליון.

לעיון בעתירה לבית המשפט המחוזי

לעיון בסיכומים בתיק

לעיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי

לעיון בהודעת הערעור לבית המשפט העליון

עתירת הסעות ופסק דין גבעת עדה: הקליניקה הגישה בשנת 2011 עתירה כנגד גביית תשלומים עבור הסעות לבית הספר התיכון אורט בנימינה מהישובים גבעת עדה ומבנימינה. העתירה הוגשה לאחר שהרשות המקומית גבתה תשלומים בעקבות הפחתת תקצוב משרד החינוך מתקציב ההסעות נוכח איחוד הישובים גבעת עדה ובנימינה. בעוד שמשרד החינוך מתקצב ב-85% הסעות במועצות אזוריות בין ישוב לישוב הוא מתקצב בתקציב מופחת הסעות בתוך רשות מקומית (ערים למשל). עם איחוד הישובים גבעת עדה בנימינה הופחת תקצוב ההסעות על אף שהמרחק בין תלמידי גבעת עדה למשל לבית הספר עמד על 12 ק”מ. עתירת הקליניקה וכן הערעור לבית המשפט העליון נדחו כאשר בית המשפט לא קבע כי קיימת זכות להסעות חינם במקרים בהם בית ספר אינו נגיש וכי קיימת הבחנה רלוונטית על בסיס הגדרה מוניצפלית של רשויות. בעקבות פסק הדין יצא חוזר מנכ”ל שחידד מספר כללים לרבות אי גביית תשלומים עבור הסעות בין ישוב לישוב. אנו סבורים כי בית המשפט טעה במקרה הנדון ובכל מקרה רואים למטרה למצוא את הדרכים להבטיח כי במקומות בהם נדרשת הסעה לצורך הבטחת נגישות לבית ספר תהיה היא חינם.

לעיון בעתירה לבית המשפט המחוזי בחיפה

לעיון בהודעת הערעור והסיכומים לבית המשפט העליון

לעיון בפסק הדין של בית המשפט המחוזי

לעיון בפסק הדין של בית המשפט העליון

 נוסח סופי עתירה

פסק דין

נייר עמדה ועדת מתוקי: בתחילת שנת 2012 ניסחה הקליניקה נייר עמדה עבור הוועדה הציבורית להסדרת סוגיית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא מוכרים לא-רשמיים, לפיו ניסיון לאסדיר את סוגיית תשלומי ההורים במערכת המוכר שאינו רשמי מבלי לטפל בהסדרים משפטיים רחבים הנוגעים למוסדות המוכר שאינו רשמי, נועד לכישלון, לאור המציאות בשטח והעדר יכולת אכיפה. הקליניקה קראה ליצירת הבחנה ברורה בין בתי ספר “ציבוריים” מתקוצבים באופן מלא וכפופים לפיקוח ראוי לבתי ספר “פרטיים” הרשאים לגבות תשלומים אך ללא תקצוב מדינתי.