help

{tab שירותי מחשוב}

מתאם מחשוב
gadler@univ.haifa.ac.il

Webmaster
amirkin1@univ.haifa.ac.il

קישורים שימושיים

טופסי פניית חוקר לוועדת האתיקה הפקולטטית – נוסח משולב

הזמנת תוכנות באגף המחשוב
הסבר על השאלת ציוד מחוץ לאוניברסיטה

טופס השאלת ציוד מחוץ לאוניברסיטה

אתר אוניברסיטת חיפה http://www.haifa.ac.il
אתר ספריית יונס וסוראיה נזריאן  http://lib.haifa.ac.il
פורטל יישומי הסגל https://adm.haifa.ac.il/irj
אגף המחשוב באוניברסיטה http://cc.haifa.ac.il
רשימת תוכנות הניתנות לרכישה ע”י הסגל

גישה מהבית למשאבי האוניברסיטה http://ras.haifa.ac.il/Index.html

דואר אלקטרוני Outlook https://owas.haifa.ac.il

 UNIV+RESEARC  מדריכים להגדרת מייל

מכשיר Android
הגדרות מייל לחשבון UNIV
הגדרות חשבון מייל לחשבון RESEARCH

מכשיר Iphone
הגדרות מייל ל חשבון UNIV
הגדרות חשבון מייל לחשבון RESEARCH

Mac 
הגדרות חשבון מייל למכשירי ​Mac

הפניית מייל מחשבון מסוים לאחר

המלצות

מדריך שימוש בסיסי לתוכנת office 2010

כיצד ניתן להגן על המחשב האישי מפני וירוסים

מעבר חשבונות  RESEARCH TO GMAIL

 הגדרת חשבון דוא”ל Research (Gmail) ב Outlook.

 הגדרת חשבון Gmail ב IPhone.

 הגדרת חשבון Gmail ב Android. 

{tab עזרי הוראה}

מינה – מערכת ייעודית לניהול הישגים

 

{/tabs}