משפט משולב

תואר ראשון במשפטים ותואר שני ביחסים בינלאומיים

בשנים האחרונות גדלה ההכרה בקרב בתי הספר למשפטים בעולם לחשיבות של הכשרה משפטית לא-פורמאלית לתלמידי משפטים. גוברת ההכרה בכך שכדי להיות משפטן טוב, צריך ללמוד לא רק רשימות חוקים ופסקי דין, אלא גם תיאוריות פילוסופיות על טבע המשפט ועל הבסיס העיוני של  ענפי המשפט השונים, כמו גם תיאוריות סוציולוגיות, כלכליות ואחרות. מטרת התכנית היא להעניק לתלמידים מצטיינים מהפקולטה למשפטים אפשרות לרכוש השכלה רחבה ביחסים בינלאומיים, שתעשיר הן את עולם הרוח שלהם באופן כללי, והן את הבנתם המשפטית. במסגרת התכנית ילמדו תלמידים אלה לקראת תואר שני ביחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה, החל מהשנה השלישית ללימודיהם בפקולטה למשפטים. התכנית מבוססת על כך שתלמידי משפטים יכולים לקחת במסגרת מה שמוגדר בתכנית הלימודים שלהם כ”שיעורי בחירה לא-משפטיים” קורסים בחוגים אחרים, ובהם החוג ליחסים בינלאומיים במסגרת המחלקה ליחסים בינלאומיים בבית הספר למדעי המדינה. במשבצת זו התלמידים ילמדו את קורסי ההשלמה לתואר שני, אותם קורסים שהחוג ליחסים בינלאומיים מטיל  על מועמדים בעלי תואר ראשון ביחסים בינלאומיים.

מרכז אקדמי: פרופ’ דניאל בן-אוליאל

לתנאי הקבלה

15.10.2023

פתיחת שנה”ל תשפ”ג – 15.10.2023.

המועד האחרון להרשמה לשנת הלימודים תשפ”ג – 01.08.2023, וזאת בכפוף לאמור להלן.

שימו לב: מומלץ למועמדים/ות המבקשים/ות להירשם לשנת הלימודים תשפ״ד לגשת לבחינה הפסיכומטרית שתערך, לכל המאוחר, במועד אפריל 2023. עם זאת, המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית לקבלה לשנת תשפ”ד הוא יולי 2023.

01.08.2023

מועד אחרון להגשת מסמכים המצריכים בדיקה (תעודות זכאות לתואר וגיליונות ציונים) – 01.08.2023, זאת למעט עתודאים/עתודאיות ותלמידי/ות המכינה הקדם-אקדמית של אוניברסיטת חיפה, שלגביהם/ן המועד האחרון הוא – 10.08.2023.

01.08.2023

מועמדים/ות למסלול מעבר (המיועדים/ות להירשם לשנה ב׳): מועד אחרון להרשמה וכן להצגת גיליון ציונים ומסמך המעיד על מיקומם/ן בקרב תלמידי/ות הכיתה בה למדו – 01.08.2023.

מבחני התאמה

מועדי מבחני התאמה: 23.03.23, 13.06.23, 22.08.23. יודגש, כי לא יתקיימו מועדים נוספים ולכן יש להיערך בהתאם למועדים אלה.

שימו לב: ייתכנו שינויים במספר הבחינות שיוצעו או במועדי הבחינות, ובהתאם ייתכנו שינויים במועדים האחרונים להרשמה לבחינות ההתאמה. באחריות המועמדים/ות להתעדכן באתר הפקולטה בדבר המועדים הסופיים.

לפרטים נוספים

משרד ההרשמה של הפקולטה:  04-8240007,  llblaw@univ.haifa.ac.il

גב' בר בן שלוש
גב' בר בן שלוש
אחראית הרשמה