marketlaw

אודות

סטודנטים וסטודנטיות הלומדים בישראל בפקולטה למשפטים, לכלכלה או למינהל עסקים או בכל פקולטה אחרת מוזמנים להגיש את עבודתם המקורית, בנושא דיני הגבלים עסקיים, למועמדות לפרס, בהתאם לתנאים המפורטים באתר

סכום הפרסים הכולל עומד על 2,000 דולר ארה"ב. העבודות המועמדות ייבחנו באופן אנונימי לפי קריטריונים של מצויינות אקדמית על ידי ועדת שיפוט מקצועית.  המועד האחרון להגשת העבודות הינו ה- 18 באוקטובר 2015 . את העבודות יש להגיש בעותק קשיח אל:

מרכז למשפט ושווקים
תא דואר מספר 93 הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפורום למשפט ושווקים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה בדואר אלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

קול קורא