משפט וטכנולוגיית מידע – היבטים תיאורטיים ומעשיים / עו"ד עמית אשכנזי

מטרת הקורס לסקור היבטים תיאורטיים ומעשיים של "דיני המידע" שהתפתחו במסגרת המפגש בין המשפט לבין טכנולוגיית מידע. הקורס יסקור סוגיות בעיצוב מדיניות ומימושה בתחום ה דיני פרטיות במידע, חופש מידע, מסחר אלקטרוני וחוזים אלקטרונים, חתימה אלקטרונית וזיהוי צדדים רחוקים, דיני מנועי חיפוש, רשתות חברתיות ומתווכים אחרים הפועלים במרחב הסייבר. במסגרת הקורס יידונו היבטים שונים של התפיסה הפרגמטית והאינטרדיספלינרית של המשפט והטכנולוגיה, ככלי עזר לפיתוח משפטי עתידי. כן יוצגו ההסדרים החלים כדי להקנות לתלמידים ידע מעשי במצב הפוזיטיבי בתחומים שיידונו. על רקע העיסוק הגובר באיומי מרחב הסייבר, נדון בהיבטים מדינתיים וארגוניים של היערכות להגנת הסייבר, בהתאם לנעשה בישראל ובעולם.